ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 08:28
ރަޝިޔާގެ ރައީސާއި އެމެރިކާގެ އެމްބެސެޑަރ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
ރަޝިޔާގެ ރައީސާއި އެމެރިކާގެ އެމްބެސެޑަރ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާ އާއި ރަޝިޔާގެ ގުޅުން
ރަޝިޔާގެ ކުރިޔަށް އޮތް އިންތިޚާބަށް އެމެރިކާގެ ޓެކް ކުންފުނިތަކުން ނުފޫޒުފޯރުވަން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް
 
މިބަޔާނާއި ގުޅިގެން ރަޝިޔާގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީން އަދި އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުންވެސް އަދި އެއްޗެއް ބުނެފައެއްނުވޭ
 
ރަޝިޔާގައި ހުންނަވާ އެމެރިކާގެ ސަފީރާއި އެގައުމުގެ ޑެޕިޔުޓީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ސުރްގީ ރިޔަބްކޮވް ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައި
 
ރަޝިޔާއިން ބުނެފައިވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒުފޯރުވަން އުޅޭކަމުގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރުގެ ހެކި ލިބިފައިވާކަމަށް

ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ރަޝިޔާގައި އޮންނަ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމެރިކާއިން ނުފޫޒުފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެގައުމުގައި ހުންނަވާ އެމެރިކާގެ އެމްބަސެޑަރ ޖޯން ސުލިވަން ރަޝިޔާގެ ޑެޕިޔުޓީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިޔާއިން ބުނެފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ބޮޑެތި ޓެކް ކުންފުނިތަކުން ކުރިޔަށް އޮތް އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒުފޯރުވަން އުޅޭކަމުގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރުގެ ހެކި ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ރަޝިޔާގައި ހުންނަވާ އެމެރިކާގެ ސަފީރާއި އެގައުމުގެ ޑެޕިޔުޓީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ސުރްގީ ރިޔަބްކޮވް ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާގެ ގާނޫނުތަކާއި އެމެރިކާއިން ޚިލާފުވަމުންދާކަމަށް ރަޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިބަޔާނުގައި ރަޝިޔާގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮން ކުންފުޏެއްކަމެއް އަދި ކޮށްފައިވަނީ ކޮންކަމެއްކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

"ގައުމުގެ އެތެރޭގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަމުން މިދާދިޔުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން." ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިބަޔާނާއި ގުޅިގެން ރަޝިޔާގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީން އަދި އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުންވެސް އަދި އެއްޗެއް ބުނެފައެއްނުވެއެވެ.

ރަޝިޔާއިން މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ބުނެފައިވަނީ އެޕަލް އަދި ގޫގުލްގައި ހުރި އެގައުމުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީއާ ގުޅޭ އެޕްލިކޭޝަން ނެގުމަށް އެދުމުން އެކަން ކުރުމަށް އެ ދެ ކުންފުނިންވެސް ދެކޮޅު ހަދާފައިވުމަކީ އެގައުމުގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒުފޯރުވުން ކަމުގައި ބެލެވޭކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް