ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 02:50
ތ އަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރަމުން އަންނަ ކަޅުދިޔަފުށި
ތ އަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރަމުން އަންނަ ކަޅުދިޔަފުށި
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ
ކަޅުދިޔަފުށި ވިއްކާލަން އިއުލާންކުރުން
ކަޅުދިޔަފުށި ވިއްކާލަން އިއުލާންކޮށްފި
 
މީގެކުރިންވެސް ކަޅުދިޔަފުށި ވިއްކާލަން އިއުލާންކޮށްފައިވޭ
 
ބީއެމްއެލްއަށް މިރަށް ނަގާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކާއި ގުޅިގެން
 
މިރަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12 ޖެހުމުގެކުރިން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ން ނަގާފައިވާ ލޯނެއް ނުދައްކައިގެން ތ އަތޮޅު ކަޅުދިޔަފުށި ވިއްކާލުމަށް ބީއެމްއެލުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ބީއެމްއެލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިރަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12 ޖެހުމުގެކުރިން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް އެދޭކަމަށެވެ. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ އެދުވަހުގެ 12 ޖަހާއިރުއެވެ. އަދި ވަރޗުއަލްކޮށް ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ވެސް އޮންނާނެކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ. ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކުން ބިޑް ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ބޭންކަށް އެއްލައްކަ ޑޮލަރު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ހުށަނޭޅޭ ފަރާތުގެ ބިޑް ކެންސަލްކުރެވޭނެކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ.

ބީއެމްއެލްއަށް މިރަށް ނަގާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ހުރަވީ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ މިރަށް ތަރައްޤީކުރަމުން ދިޔައީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ހޮޓެލް ޗެއިންސް "މެލިއާ ހޮޓެލްސް" އާ ގުޅިގެންނެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި އެރަށް ތަރައްޤީކުރަން ފެށީ 97 ޕްރައިވެޓް ވިލާ އާއި 100 ކޮޓަރި އަޅާގޮތަށެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވާގޮތަށް މަސައްކަތް ފެށިނަމަވެސް އަދިވެސް މިރަށުގައި އަންނަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

Advertisement

މީގެކުރިންވެސް ކަޅުދިޔަފުށި ވިއްކާލަން އިއުލާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުއެވެ. އެފަހަރު ރަށް ވިއްކާލުމަށް އިއުލާންކުރީ 29.5 މިލިއަން ޑޮލަރަށެވެ.

އެރަށުގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހުރަވީ އިންވެސްޓްމަންޓާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި އޭރު ސޮއިކުރެއްވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި ވަކި ވަޒީރަކު ނެތުމުން އެމިނިސްޓްރީ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އޭރުގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު އަދީބެވެ. މިރަށް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ދީފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށެވެ. އެމައްސަލަ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ބަލާފައިވާއިރު އޭސީސީން އާންމުކޮށްފައިވާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓްގައި ވަނީ އެރަށުގެ އިކުޔިޒޭޝަން ކޮސްޓް ހުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު ދައްކަވާފައިވަނީ އެސްއޯއެފުން އޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފައިސާއިން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް