ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ހައްޖު ކޯޓާ

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން މަޑު ޖައްސާލަން އޭސީސީން އަންގައިފި

  • ހައްޖު ކޯޓާ ދޫކުރުން މަޑު ޖައްސާލަން އެންގީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ބަލާތީ
  • ވަރަށް އަވަހަށް އެމައްސަލަ ބަލައި ކޯޓާ ދޫކުރަން ފެށޭތޯ މިދަނީ ބަލަމުން
  • ކޯޓާ ދޫކުރުމުގައި ނުފޫޒް ފޯރުވާކަމަށް ބެލެވޭ އޯޑިއޯތަކެއް ވަނީ ލީކުވެފައި

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2017 | އާދީއްތަ 20:18 | 1,760

އޭސީސީ: ހައްޖު ކޯޓާ ދޫކުރުން މަޑުޖައްސާލަން ވަނީ އަންގާފައި - ސަން އޮންލައިން

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ގުރޫޕްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުން މަޑު ޖައްސާލުމަށް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގައިފިއެވެ.

 

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭސީސީން އާދީއްތަ ދުވަހު މިގޮތައް އަންގާފައިވަނީ މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަމުން އަންނާތީއެވެ. ހައްޖު ކޯޓާއާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް އަންގާފައިވާ ކަން އޭސީސީގެ ނައިބު ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދުވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށް ދެއްވާފައެވެ.

 

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މުއައްވިޒް ވިދާޅުވީ ހައްޖަށް ގެންދާނެ ގުރޫޕްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިވެލުއޭޝަންގެ މަރުޙަލާގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އަމިއްލަ މީހަކު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހައްޖު ކޯޓާތައް ދޫކުރުން މިވަގުތައް މަޑުޖައްސާލަން އަންގާފައިވާނޭ ކަމަށާއި މިހާރު އެމައްސަލަ ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

 

މުއައްވިޒް ވިދާޅުވީ ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން އެމައްސަލަ ބައްލަވަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި އުއްމީދަކީ ވީހާވެސް އަވަހަށް އެމައްސަލަ ނިމި ކޯޓާ ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ނިމިގެން ދިއުން ކަމަށެވެ.

 

އޭސީސީން މިގޮތައް އަންގާފައިވާއިރު ހައްޖާއި އުމުރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތައް ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބެލެވި އަކަމުގެ ތުހުމަތު ތަކެއްކޮށް އެމައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އަމިއްލަ މީހަކު ވަނީ އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އޭނާ އޭސީސީއަށް އެމައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލެއްކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ހައްޖާ އުމުރާއަށް ރާއްޖެއިން މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ގުރޫޕްތަކަށް ދިނުމުގައި އޭނާގެ ނުފޫޒް ފޯރުވާކަމަށް ބެލެވޭ އޯޑިއޯއެއް ލީކުވެފައެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީއަށްވެސް ލިބިފައިވާ އެ އޯޑިއޯތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ގުރޫޕްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި އޭނާގެ ބާރު ފޯރުވާ ކަމަށާއި އޭނާ ބޭނުން ބަޔަކަށް ހުއްދަދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި އޭނާއަށް މާލީ ފައިދާތަކެއް ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކުރަމުންދާކަމަށްވެސް ބެލެވޭ ވާހަކަތަކެއް އެއޯޑިއޯގައި ހުރެއެވެ.

 

ރާއްޖެ އަށް ލިބުނު 1،000 ހައްޖު ކޯޓާގެ ތެރެއިން 500 މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދިނުމަށް ފަހު، ބާކީ 500 ކޯޓާގެ ދަށުން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވަނީ، މި ފަހަރު ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަސް ކުންފުންޏަކަށެވެ.

 

ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ކުންފުނިތަކާ އެކު، ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް މިވަގުތަށް ނުކުރުމަށް އޭސީސީން އެންގީ އަމިއްލަ ބަޔަކު އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.