ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހުކުރު 12:01
ވޯކްޝޮޕް ހުޅުވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން،
ވޯކްޝޮޕް ހުޅުވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން،
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
އޮޓޯމޯޓިވް ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުން
އޮޓޯމޯޓިވް ދާއިރާއަށް މީހުން ތަމްރީނުކޮށްދޭނެ މީހުން ނުލިބުމަކީ ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުން : ނާސިރު
 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި އޮޓޯމޯޓިވް ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރަން ފެށުނީ 2016 ވަނަ އަހަރު
 
މިފަދަ ވޯރކްޝޮޕެއް ހުޅުވިގެން ދިއުމަކީ މިދާއިރާއިން ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރުމާއި ވަޒީފާއާއި އިތުރު ވިޔަފާރީތަކަށް އޮތް ދޮރެއް
 
ކިޔަވައިދޭނެ މީހުން ތަމްރީން ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް

އޮޓޯމޯޓިވް ދާއިރާއަށް މީހުން ތަމްރީނުކޮށްދޭނެ މީހުން ނުލިބުމަކީ ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ސީއީއޯ އަހުމަދު ނާސިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ އޮޓޯމޯޓިވް ވޯކްޝޮޕް ޒަމާނީ މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓްތަކާއެކު ހުޅުވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސީއީއޯ ނާސިރު ވިދާޅުވީ އޮޓޯމޯޓިވް ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްގީކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ކިޔަވައިދޭނެ މީހުން ތަމްރީން ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތި ކަމަކީ މި ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކޮށްދޭނެ މީހުން ނުލިބުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕޮލިޓެކްނިކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު މީހުން ތަމްރީނު ކުރުންކަމަށް ވެސް ނަސީރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ އޮޓޯމޯޓިވް ވޯކްޝޮޕް ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އާއިޝަތު ނަހުލާ އެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ވިދާޅުވީ ޒަމާނީ ފެންވަރެއްގައި މިފަދަ ވޯރކްޝޮޕެއް ހުޅުވިގެން ދިއުމަކީ މިދާއިރާއިން ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރުމާއި ވަޒީފާއާއި އިތުރު ވިޔަފާރީތަކަށް އޮތް ދޮރެއްކަމަށެވެ. މިވޯރކްޝޮޕަކީ ކުރިމަގުގައި ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތަކުގެ ރޯޑްވާދިނަސް ހެދުމުގައި މިހާރު ލިބެންނެތް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ވޯރކްޝޮޕެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އޮޓޯމޯޓިވް ވޯރކްޝޮޕްގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން ބިނާކުރުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވޯރކްޝޮޕް ތަރައްގީވުމުން މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރި އާ ޚިޔާލު ތަކެއްގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ މާހައުލާ ގުޅޭ އީޖާދީ އުފެއްދުންތަކެއް ފެނިގެން ދާނެކަމުގެ އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ވޯރކްޝޮޕް އަކީ އޮޓޯމޯޓިވް މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދިނުމާއި އެކަމާ ގުޅޭ ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ޒަމާނީ މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓްތައް ހިމެނޭ ވޯރކްޝޮޕެކެވެ. މިވޯރކްޝޮޕުގައި ދަރިވަރުން ކިޔެވުމާއި މަސައްކަތް ދަސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓާއި މެޝިނަރީ ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ މީރީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެހީތެރިކަމާއެކުއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި އޮޓޯމޯޓިވް ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރަން ފެށުނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އަދި އޮޓޯމޯޓިވް ދާއިރާއިން މިހާތަނަށް 80 ދަރިވަރުން ވަނީ ތަމްރީންވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮޓޯމޯޓިވް ދާއިރާއިން ޕޮލިޓެކްނިކުން މިހާރު ހިންގަމުންދާ ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ޑިޕްލޮމާ އިން އޮޓޯމޯޓިވް އިންޖިނިއަރިންގ، އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓްއިން އޮޓޯމޯޓިވް އިންޖިނިއަރިންގ، އަދި ސެޓްފިކެޓް3 އިން އޮޓޯމޯޓިވް ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓަނަންސް އެވެ.

މި އާއެކު ދެން ޕޮލިޓެކްނިކުން އިތުރު އިންޓޭކެއް ފައްޓާނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް