ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 13:01
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ބިން ވިއްކުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް
"ވެރިކަން ބަދަލުވިއިރު ބިމުގެ ކަންކަން އޮތީ ފަތްކޮޅު ދީގެން ޚަތީބުން އައްޔަނުކުރި ޒަމާނުގައި ނެތް މިންވަރަށް ކަންކަން ދަށަށް ގޮސްފައި"
 
ރަސްކަމުގެ ފަރާތުން އައްޔަނުކުރި ވެރިން ތިބި ޒަމާނުގައި ރައްޔިތުންނަށް މާ ހެޔޮކޮށް ކަންކަން ވިކަން ތާރީޚުން ހެކިދޭ
 
މެންބަރު ވިދާޅުވީ މިއަދު މަސައްކަތް ކުރަނީ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށް ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުދޭން ކަމަށް

ވެރިކަން ބަދަލުވިއިރު ބިމުގެ ކަންކަން އޮތީ ރަސްކަމުގެ ފަރާތުން ފަތްކޮޅު ދީގެން ޚަތީބުން އައްޔަނުކުރި ޒަމާނުގައި ވެސް ނެތްފަދަ މިންވަރަށް ކަންކަން ދަށަށް ގޮސްފައި ކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބިން ވިއްކުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މެންބަރު ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ހުރިހާ ކަމެއް އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ޖަމާ ކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އަދި ބާރެއް ދޫކޮށްލުމަކީ ވެރިކަން ބަލިކަށިވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރި ވެރިން މިފަހަކަށް އައިސް ފެނިގެން ދިޔަ ކަމަށެެވެ.

Advertisement

މެންބަރު ވިދާޅުވީ މި ބިލުގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ ސަރުކާރުގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ތައާރަޒުވާ ގޮތަށް ހުރި ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން ކަމަށެވެ. އަދި މި ބިލު ހުށަހެޅިފައިމިވަނީ މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ އެއްގޮތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމަށެވެ.

ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވާކަން މިކަންކަމުން ސާފުވޭ. މިސަރުކާރުން ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫއަކީ ލާމަރުކަޒުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު. އެ މަސައްކަތް މި ދަތި އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް ހަލުވި ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށް ދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މިދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދާއި އަމާޒު މިކަމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވާނެ. މި ސަރުކާރުން، މި މަޖިލީހުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އަދާކުރަމުން މިދާ ޒިންމާއަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބާރުވެރި ކުރުވުމާއި ރައްޔިތުން ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު އެމީހުންނާ ގާތުން ހޯދައިދިނުން.
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

މެންބަރު ވިދާޅުވީ މިއަދު މަސައްކަތް ކުރަނީ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށް ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުދޭން ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު މި ފެންނަނީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއްގެ ސިފަތައް ކަމަށާއި، ބާރުތައް ބެހިގެންދާ ގޮތަށް ވެރިކަން ހިންގުން ބައްޓަން ވެގެންދާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ވިދާޅުވީ ރަސްކަމުގެ ފަރާތުން އައްޔަނުކުރި ވެރިން ތިބި ޒަމާނުގައި ރައްޔިތުންނަށް މާ ހެޔޮކޮށް ކަންކަން ވިކަން ތާރީޚުން ހެކިދޭ ކަމަށާއި އެދުވަސްވަރު ރަށްރަށް މާ ތިޔާގި އަދި މާ ތަނަވަސް ކަމަށެވެ.

ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ބޮޑުތިލަދުންމަތިން އެދުވަސްވަރު މާ ތަނަވަސް މީހުން އުފެދުނު. 1960ގެ އަހަރުތަކާ ހަމައަށް އައިސް ރޭޑިއޯ ޓެލެފޯނު މެދުވެރިކޮށް ރަށްރަށާ މުއާމަލާތް ކުރެވުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ބާރުތައް މާލެއަށް ޖަމާކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރު. އަމުރުމައުރޫފު ކަތީބުންނާ ހަމައަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަގެއް ފެނުމާއެކު ހުރިހާ ކޮންޓްރޯލެއްް މައި ސަރުކާރުގެ ދަށަށް އަންނަމުން ދިޔަ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާ ފުރުސަތުތަކެއް މާލެއަށް ފަހިވެ ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުން ދިޔަ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓި ވިޔަފާރިވެރިން މާލެއަށް އަންނަން މަޖުބޫރުވެގެން ދިޔަ.
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ތަނަވަސްކަމާއި ތިޔާގިކަން ރަށްރަށަށް ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކަށް ބަލާއިރު ފެންނަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަންކަން ހާސިލުވެގެންދާތަން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިސާލަކަށް ގާނޫނުގެ ފަސްވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުން މިނިސްޓްރީތަކާއި ކައުންސިލްތަކުން ހަވާލުކުރާ ބިންތައް ހަވާލުކުރުމާއި، އަދި ވަކި ކުރުމާ ގުޅޭ ހަރުދަނާ، ދެފުށް ފެންނަ އުސޫލެއް ގާއިމުކުރަން ލާޒިމުކުރާ ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ރުހޭ ވަގުތު ބިންދީ، ނުރުހޭ ވަގުތު އަތުލުމުގެ ސަގާފަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން 7 ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވޭ އިސްލާހާއެކު ކައުންސިލްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައިވާ ބިންތައް އެ ކައުންސިލްތަކުން ކުއްޔަށް ދިނުން ފަދަ އަދި އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރުން ފަދަ މުއާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް މަގުތަނަވަސް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މިބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރެވެ. ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން މެންބަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 150 ވަނަ މާއްދާގައި، އެ ގާނޫނާއި އެ ގާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކާ ތަޢާރުޒުވާ ޤާނޫނުތައް ފާހަގަކުރަން ޖެހޭތީ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ގާނޫނަށް 9 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ގާނޫނުތަކަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ގާނޫނުގައި އެކުލެވޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކާ ތަޢާރުޒުވާ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި، ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް