ކ. މާލެ
|
22 އޯގަސްޓް 2021 | އާދީއްތަ 00:03
ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާންއާއި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕުޓިން 2017ވަނަ އަހަރު ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާންއާއި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕުޓިން 2017ވަނަ އަހަރު ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރޮއިޓަރސް
އަފްޣާނިސްތާނަށް ސުލްހަ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް
އަފްޣާނިސްތާނަށް ސުލްހަ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުރުދުޣާންއާއި ޕުޓިން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަނީ
 
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ކުރިޔަށްދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވި
 
ޓެރަރިޒަމާއި ޑްރަގް ޓްރެފިކްކުރުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ދެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި
 
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕުޓިންއާއި ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ މަސްރަހާ ގުޅޭގޮތުން ފޯނުން ގުޅުއްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައި

ޠާލިބާންގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ އަފްޣާނިސްތާނަށް ސުލްހަ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތުގައި ރަޝިޔާއާއި ތުރުކީން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެ ގައުމުގެ ރައީސުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެގޮތުން ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިންއާއި ތުރުކީގެ ރައީސް ޠައްޔިބް އުރުދުޣާންއާ ދެބޭފުޅުން ފޯނުން ވާހަކަދައްކަވައި, ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ މަސްރަހާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

ދެ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޓެރަރިޒަމާއި ޑްރަގް ޓްރެފިކްކުރުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާޅުކުރެއްވިކަމަށް, އެކަމާއި ގުޅިގެން ރަޝިޔާ ސަރުކާރުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އުރުދުޣާން ވަނީ މީގެކުރިންވެސް އަފްޣާނިސްތާނުގައި ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ކުރިޔަށްދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކުރިން ކަންތައް ކުރިފަދައިން ޠާލިބާނުން މިފަހަރު ކަންކަން ނުކުރާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދެ ބޭފުޅުން ފޯނުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އުރުދުޣާން ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ދެން އެކުލެވޭ ސަރުކާރަކީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހުރިހާ ދަރިކޮޅަކާއި ނަސްލެއްގެ ޝާމިލްވުމާއެކު އުފެދޭ ސަރުކާރަކަށް ވާންވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އުރުދުޣާން ވަނީ ކާބުލްގެ އެއަރޕޯޓް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ތުރުކީން މިހާރުވެސް ކުރިޔަށްގެންދާ ގޮތަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް