ކ. މާލެ
|
20 އޯގަސްޓް 2021 | ހުކުރު 18:26
ރައީސް، ވަންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް، ވަންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ތ. އަތޮޅު ދަތުރުފުޅު
ރައީސް ތ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތީ ކައުންސިލްތަކާ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ - މަބްރޫކް
 
ރައީސް 7 ރަށަކަށް ވަޑައިގަތް
 
މި ދަތުރުފުޅުގައި މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރައީސްގެ ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގެ ކަވަރޭޖް ހަދާފައި
 
ރައީސް ވަޑައިގަތީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ މަޝްރޫޢުތައް ބެއްލެވުމަށް

ރައީސް ތ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތީ ކައުންސިލްތަކާ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް ޢަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަބްރޫކް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުގޮތުގައި ހުންނެވި, އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ ކުރެއްވި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ރައީސް ތ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުފުޅު ކުރައްވަމުން ދަނިކޮށް ޢަބްދުއްރަޙީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ, "އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ކޮޅުމަޑުލަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަކީ އެ އަތޮޅު ކަޅުފަހަލަފުއްޓާއި ކަނިމީދޫ, އަމިއްލަފުޅު ޖީބަށް ބަރުވާގޮތަށް, ވިއްކާލަން ރާވާފައިވާތީ ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަދުން އަޅުވަން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް" ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ރައީސް ކޮޅުމަޑުލަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ވަރަށް ހާމަކަން ބޮޑު ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި މީޑިއާތަކުން ބައިވެރިވި ކަމަށާއި، ރައީސް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް ކަވަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ވަޑައިގަތީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ މަޝްރޫއުތައް ބެއްލެވުމަށާއި، ކައުންސިލްތަކާ ގާތުން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާތީ, ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރައީސްގެ ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގެ ކަވަރޭޖް ހަދައި, ޚަބަރުތައް ގެނެސްދީފައެވެ. އަދި ކައުންސިލްތަކުގެ ވާހަކަ ގެނެސްދީފައިވާ އިރު އެއްވެސް ކައުންސިލަކުން މިފަދަ ވާހަކައެއް ފާހަގަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ކޮޅުމަޑުލުގެ 7 ރަށަކަށް ރައީސް ވަނީ ވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި އެ ރަށްްރަށުގެ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޢަބްދުއްރަޙީމް މިފަދަ ތުހުމަތެއް ކުރައްވާފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އިތުރު މައްސަލައެއްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވާފައިވަނިކޮށެވެ. ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުން އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ފަޅުރަށްތަކާއި, ފަރުތަކާއި, ފަޅުތައް ނުއަގުގައި ވިއްކާލައި އެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ލޯންޑަރ ކުރިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ, 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ގެންދަވަނީ ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލާގައި ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އިރު، ބައެއް މައްސަލަތައް މިހާރު އޮތީ ކޯޓު މަރުހަލާގައެވެ.

ކޮމެންޓް