ކ. މާލެ
|
19 އޯގަސްޓް 2021 | ބުރާސްފަތި 23:15
އަފްޣާނިސްތާންގެ ދަނޑުވެރިންތަކެއް އޮޕިއަމް ހައްދަނީ
އަފްޣާނިސްތާންގެ ދަނޑުވެރިންތަކެއް އޮޕިއަމް ހައްދަނީ
ޕްރެސް ޓީވީ
އަފްޣާނިސްތާނުގެ މަސްރަހު
ފާއިތުވި 20 އަހަރު އެމެރިކާއިން ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނު ދުނިޔޭގެ ޑްރަގް ލެބޯޓްރީއަކަށް ހަދާފައި: ރަޝިޔާ
 
އަފްޣާނިސްތާނަށް ސުލްހަ ގެނައުމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެކި އިދާރާތަކާ ވާހަކަދެއްކުމަށް ރަޝިޔާއިން އޮތީ ތައްޔާރަށް
 
ސެކިއުރިޓީ ޗީފް ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ ފައުޖުތައް އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގައި އެގައުމުގައި ހިންގާ ޓެރަރިސްޓް އަމަލުތައް ވަނީ ކުރިޔަށްވުރެ އިތުރުވެފައިކަމަށް
 
ޑްރަގް ޓްރެފިކް ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑްރަގްސް އުފެއްދުމަށް

ފާއިތުވި 20 އަހަރު އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި އޮޕިއަމް އުފައްދާ މިންވަރު 40 ގުނަ އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް ރަޝިޔާގެ ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކެޓްރީ ނިކޮލައި ޕެޓްރޫޝެވް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ސެކިޔުރިޓީ ޗީފް މިމޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ އިން ފާއިތުވި 20 އަހަރު އަފްޣާނިސްތާން ވަނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ލެބޯޓްރީތަކަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިކަމަށެވެ. މިކަން ހިނގާފައިމިވަނީ އިގްތިސާދީގޮތުން ގައުމު އެތައް އަހަރުތަކެއް ފަހަތަށް ޖައްސާލާފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި ކަމަށްވެސް ސެކިޔުރިޓީ ޗީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑްރަގް ޓްރެފިކް ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑްރަގްސް އުފެއްދުމަށް ކަމަށް ސެކިޔުރިޓީ ޗީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމެރިކާ އާއި ނޭޓޯގެ ފައުޖުތަކުން އަފްޣާނިސްތާނަށް އެރީ 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާއަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އަފްޣާނިސްތާނުގައި އޭރު އުފެދިފައިވާ ތާލިބާން ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށްޓަކައެވެ. 20 އަހަރުވީ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި މިއަހަރު ތެރޭގައި އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ފައުޖުތައް އެގައުމުން ފައިބާން ފަށާފައިވާއިރު ތާލިބާނުން ވަނީ އަނެއްކާވެސް އަފްޣާނިސްތާން އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ. އަފްޣާނިސްތާން ސިފައިންނާ މާބޮޑު ހަނގުރާމަތަކެއް ކުރަން ނުޖެހި ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް ތާލިބާނުން ވަނީ އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ތާލިބާނުން ކާބުލްއަށް ވަންތާ ކުޑަވަގުތުކޮޅެއް ފަހުން އެގައުމު ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީ ވަނީ ގައުމު ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. ޣަނީ މިވަގުތު ހުންނެވީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގައި ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.

ރަޝިޔާގެ ސެކިޔުރިޓީ ޗީފް ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ ފައުޖުތައް އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގައި އެގައުމުގައި ހިންގާ ޓެރަރިސްޓް އަމަލުތައް ވަނީ ކުރިޔަށްވުރެ އިތުރުވެފައި ކަމަށެވެ.

އަދި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި ސެކިޔުރިޓީ ސަރވިސް ރަނގަޅަށް ތަމްރީންކުރުމުގައި ނުކުޅެދިފައިކަމަށްވެސް ސެކިޔުރިޓީ ޗީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރަޝިޔާގެ ސެކިޔުރިޓީ ޗީފް ޕެޓްރޫޝެވް ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބުމާމެދު އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނުކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި އަފްޣާނިސްތާނުގެ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަން ހައްލުކުރަންވާނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ތެރޭގައި ވާހަކަތައް ދެކެވި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަމަށްވެސް ޕެޓްރޫޝެވް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަހަރުމެންގެ ފޯކަސް ހުރީ ސިޔާސީ އަދި ޑިޕްލޮމެޓިކް ދާއިރާއިން އަފްޣާނިސްތާނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީގެން އެމީހުންގެ ތެރޭގައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ގެނެސްދިނުމަށް. އަހަރުމެންގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު އަހަރުމެން މަސައްކަތް ކުރާނީ އަފްޣާނިސްތާނަށް ސުލްހަ ގެނެސް އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް.
ރަޝިޔާގެ ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކެޓްރީ /ނިކޮލައި ޕެޓްރޫޝެވް

މީގެއިތުރުން މިކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ފްރޭމްވޯރކެއް މިހާރު އެކުލަވާލާ އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް ޕެޓްރޫޝެވް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނަށް ސުލްހަ ގެނައުމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެކި އިދާރާތަކާ ވާހަކަދެއްކުމަށް ރަޝިޔާއިން އޮތީ ތައްޔާރަށްކަމަށްވެސް ޕެޓްރޫޝެވް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ރަޝިޔާއިން ވަނީ ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި، އަސްކަރިއްޔާ އަދި އަފްޣާނިސްތާނާ އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކާއެކު ކުރިޔަށްވުރެ ބޮޑަށް ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފައިކަމަށްވެސް ޗީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ތަޖިކިސްތާން، އުޒްބެކިސްތާން، ޗައިނާ، އިރާން، އިންޑިޔާ އަދި ޕާކިސްތާނެވެ.

މީގެއިތުރުން ފާއިތުވި 20 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ އާންމުންގެ 40،000 މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް ޕެޓްރޫޝެވް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖީލެއް ބޮޑުވެފައިވަނީ ބިރާއެކު ދިރިއުޅެމުން ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް އެނޫން ކަމެއް ދިރިއުޅުމުގައި ދަސްވެފައިނުވާކަމަށް ޕެޓްރޫޝެވް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަން އެހެން ވެފައިވަނީ ގައުމެއްގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އެމެރިކާއިން ވަނުމުންކަމަށްވެސް ޕެޓްރޫޝެވް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
28%
7%
21%
3%
7%
34%
ކޮމެންޓް
20 އޯގަސްޓް 2021 | ހުކުރު 22:03
ކައްޓަލަފުށި
ރަސިޔާއިން އެބުނީހައްގުތެދު