ކ. މާލެ
|
19 އޯގަސްޓް 2021 | ބުރާސްފަތި 11:27
ސްރީލަންކާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް
ސްރީލަންކާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް
ރޮއިޓަރސް
ލަންކާގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބޮޑުކުރުން
ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބޮޑުކުރި އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ލަންކާ
 
އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް 5-6 އިންސައްތައަށް ބޮޑުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބޮޑުކުރި އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ސްރީލަންކާ ވެއްޖެއެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބޮޑުކުރިކަން ސްރީލަންކާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބޮޑުކޮށްފައިވަނީ އެގައުމުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓާއި އިމްޕޯޓްކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެގައުމުގެ ފައިސާގެ އަގު ދަށްވެގެންދިއުމެވެ.

މަރުކަޒީ ބޭންކުން ވަނީ ފައިސާ ޖަމާކުރާ ރޭޓާއި، ލޯނު ދޫކުރުމުގައި ނަގާ ރޭޓް ބޮޑުކޮށްފައެވެ. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކުން 5 އިންސައްތައާއި 6 އިންސައްތަ ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންނަ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދާއިމީ ރިޒާވްގެ ރޭޝިއޯ 200 ޕޮއިންޓުން 4 އިންސައްތައަށް ހަދާފައެވެ.

މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ އިޤްތިޞާދުގެ ބޭރުގެ ސެކްޓަރތައް ބެލެންސް ނުވުމާއި، މެދު ރާސްތާގައި އިންފްލޭޝަން ދަށް ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ. މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނެފައިވަނީ 2020 ވަަނަ އަހަރު ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ވެސް މިހާރު އިޤްތިޞާދު މަޑުމަޑުން ކުރިއަށް ޖެހެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގައި އިޤްތިޞާދު އިތުރަށް ކުުރިއަރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑްގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއެކު ދެވަނަ ކުއާޓާގައި އިޤްތިޞާދަށް ލޮޅުން އަންނާނެ ކަމަށް ބޭންކުން ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.

މިހާރު ލިބިފައި ހުރި އަންދާޒާތައް ދައްކާ ގޮތުން މުޅި އިޤްތިޞާދު، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 5 އިންސައްތައަށް ކުރިއަށް ޖެހިލާނެއެވެ. އަދި މެދު ރާސްތާގެ ތެރޭގައި އެގޮތުގައި އިޤްތިޞާދު ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ފާއިތުވި މަސްތަކުގައި އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަތިވެފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަތިވެގެން ދިއުމާއި ކާބޯތަކެތި ނޫން ބައެއް ބާވަތްތަކުން ވެސް އިންފްލޭޝަން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް