ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 23:20
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލާއެކު ކުރިއަށްގެންދެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލާއެކު ކުރިއަށްގެންދެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
މެއި 6 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް: ދުރު ރާސްތާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒު ކުރެވެން އަންނަނީ މިދައުރު ނިމޭހިސާބުގައި
ހަރުކަށި ފިކުރު މިރާއްޖެއިން ނައްތާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރެއްވި
ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތްތަކެއް ނޭނގޭ
ޢައްބާސް ފާއިޒްއާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވޭ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން 241 ކޮމިޓީން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކުގެ ދުރު ރާސްތާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒު ކުރެވެން އަންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ މި ދައުރު ނިމޭ ހިސާބުގައި ކަމަށް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް މެއި 6 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެެރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޢަފީފު ވިދާޅުވީ، ކޮމިޓީގެ އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަކީ, ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޚާއްސަ މަންދޫބު ޢައްބާސް ފާއިޒްއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މުހިންމު މައުލޫމާތުތަކެއް ހިއްސާކުރެވުނު ކަމަށް ޢަފީފު ވިދާޅުވިއެވެ. މިވަގުތު ޢައްބާސް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނެވި ނަމަވެސް ވަރަށް ގާތުން, ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޢަފީފު ވިދާޅުވީ މިހަމަލާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ގޮތާމެދު އެބޭފުޅާ ހިތްޕުޅުހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހަމަލާއަށް ފަންޑު ކުރި މީހުން ހޯދެން ޖެހޭކަމަށް ޢައްބާސް ވެސް ގަބޫލުކުރައްވާކަން މިބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ޢަފީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޢަފީފު ވިދާޅުވީ މިހަފްތާ ތެރޭގައި, ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާ ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނަމަވެސް އެބައްދަލުވުން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހަށް ލަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޢަފީފު ވިދާޅުވީ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި, ތަންފީޒު ކުރެވޭ މިންވަރު ގާތުން ބައްލަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒު ކުރުމަކީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާތީ އެމައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުއްވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމްއެންޑީއެފްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބުވެފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

241 ކޮމެޓީގެ ރިކޮމަންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ ގޮތް ބެލުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމުންދާ ކަމެއް. ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަގީގަތުގައި ހަވާލުވެފައި މިއޮތީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެދުނިން ފުރަތަމަވެސް އެހިސާބަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެމްއެންޑީއެފްއާ ބައްދަލުކުރަން. ނަމަވެސް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުނުކުރައްވަމޭ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެފުރުސަތު އޭރުވެސް ނުލިބުނު. މިފަހަރު ވެސް އޭރު ބައްދަލުކުރީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ. މިފަހަރު ބައްދަލުކުރަން އެދުނީމަ ވިދާޅުވީ ރިކޮމަންޑޭޝަން ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެންއެސްއޭގެ ފަރާތުންނޭ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުންމީދުތައް އެބަ އޮތް
މެއި 6 ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން ޢަފީފު

ޢަފީފު ވިދާޅުވީ އެންއެސްއޭއަކީ ތަންފީޒީ އިދާރާއެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ކޯޑިނޭޝަން ބޮޑީއެއް ކަމަށެވެ. އެންއެސްއޭގެ ބޭފުޅުންނާއި ހަވާލާދެއްވައި ޢަފީފު ވިދާޅުވީ ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ތިން ބަޔަކަށް ބަލާފައި ކަމަށެވެ. އެއީ ކުރު ރާސްތާގައި ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކާއި މެދު ރާސްތާގައި ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކާއި އަދި ދުރު ރާސްތާގައި ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ކަމަށެވެ. ދުރު ރާސްތާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒު ކުރެވެން އަންނަނީ ރައީސް ޞާލިޙުގެ ދައުރު ނިމޭ ހިސާބުގައި ކަމަށް ޢަފީފު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތްތަކެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، އެމައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އެންއެސްއޭއަށް މެއި 6 ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ޢަފީފު ވިދާޅުވީ ހަރުކަށި ފިކުރު މިރާއްޖެއިން ނައްތާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ސްކޫލްތަކާއި ތައުލީމުދޭ ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގައި އިސްލާމް ޓީޗަރުން ދޭ މައުލޫމާތުތަކުގެ ސަބަބުން ހަރުކަށި ފިކުރަށް ކުދިން އެނބުރޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އެކަން ގާތުން ބެލުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކިޔަވައިދިނުމަށް ދާ އިސްލާމް ޓީޗަރުންނަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބައެއް ނޫންކަން ކަށަވަރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަންކަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރެވި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ޤާނޫނު ހެދިފައިނުވާތީ އެޤާނޫނު މަޖިލީހާ ހަމައަށް ގެނައުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި، ސިފައިންގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ބަދަލުތައް ގެނެސް، އެ ގާނޫނު މަޖިލީހަށް ފޮނުވޭނެ މުއްދަތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޢަފީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީ އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށް 241 ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރަން އެބަހުރި: ޣައްސާން
މެއި 6 ޙަމަލާ: ސީނުން މާއްދީ ހެކި ނެގި ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި
މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރި މައްސަލައާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދިފާއީ ވަޒީރު 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
މަޖިލީހުގެ ފާރަށް އަރައި، ގްރީން ޒޯން ތެރޭގައި މުޒާހަރާކުރިއިރު އެކަން ނުހުއްޓުވުނީ ކީއްވެތޯ ސާފުކުރަން ސަލާމަތީ ބާރުތައް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
ޕީޖީ ޝަމީމަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް
ފުލުހުންގެ ޕްރޮމޯޝަން ހުއްޓުވި މައްސަލައާއި، އެމްއެންޑީއެފްގެ ޖެނެރަލުން މަޖުބޫރުން ރިޓަޔަރވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަ ބަލާ 241 ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި