ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 13:59
އެންމެ އުތުރުން ހޯރަފުށި - ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވަނީ ވައިޓް އެލަރޓް ނެރިފައި
އެންމެ އުތުރުން ހޯރަފުށި - ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވަނީ ވައިޓް އެލަރޓް ނެރިފައި
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
މޫސުން ގޯސްވުން
މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
 
ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި އުދައިގެ އަސަރުކުރުން އެކަށީގެންވޭ

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00ން ރޭގަނޑު 7:00ށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފައިވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ. އަތޮޅަށެވެ. އެ އިދާރާއިން ބުނީ މި ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގަޑިއަކު 19 މެލާއި 24 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައިގަދަވެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00ން މެންދުރު 2:00ށް މި ސަރަހައްދަށް ވައިޓް އެލާޓެއް ނެރެފައިވެއެވެ. އެ އިދާރާއިން ބުނީ މިހާރު ނެރެފައިވާ ވައިޓް އެލާޓަކި މޫސުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ކުރިން ނެރުނު ވައިޓް އެލާޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައި ނެރުނު ވައިޓް އެލާޓެއް ކަމަށެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އާއި ހަމައަށް މޫސުން ލަފާކުރާގޮތަށް ބަލާ އިރު އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށާއި ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އަދި ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުއުތުރުން، އެންމެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 05 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެހެެން ހިސާބުތަކަށް ގަޑިއަކު 10 މޭލާއި 20 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި، އެންމެދެކުނުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވެފައި ވިލާގަނޑުގައި އާދައިގެ ވަރަަކަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރާޅުގެ އުސްމިން ހުންނާނީ 3-7 ފޫޓުގައި ކަމަށާއި، ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި އުދައިގެ އަސަރު ކުރުން އެކަށީގެންވާތީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދިފަައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 23 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް