ކ. މާލެ
|
4 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 23:08
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
1.3 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޮޑު - މިނިސްޓަރ
 
އޮގަސްޓު މަސް ފެށިގެން އައި އިރު، ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ އަދަދު ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރާ އެއްހަމައަށް އަރާފައި
 
މިހާރު އެއްކުރެވިފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، 1.3 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނައުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ނުވާނެ
 
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު ފޮތުގައި އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަމާޒަކީ އަދިވެސް 1 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނައުން

މިއަހަރު ނިމޭ އިރު، ރާއްޖެއަށް 1.3 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު ފޮތުގައި އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަމާޒަކީ އަދިވެސް އެއް މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނައުން ކަމަށާއި, ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އާއި ޞިނާޢަތުގެ ބައިވެރިން އަމާޒުހިފާފައިވާ 1.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުން ދެ ލައްކަ މިހާރު އުނިކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ, ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވުމުން މިނިސްޓަރ ވަނީ މިހާރު ޞިނާޢަތުގެ ބައިވެރިންގެ އަމާޒަކީ 1.3 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން އަހަރު ނިމޭއިރު 1 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަކީ މާ ދަތި ކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށާއި މިނިސްޓްރީއަށް މިހާރު އެއްކުރެވިފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 1.3 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޮޑުކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެގެން ދިޔަ ކަމަށާއި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ޓޫރިސްޓު އެރައިވަލް 50 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އޮގަސްޓު މަސް ފެށިގެން އައި އިރު، ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ އަދަދު ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދާ އެއް ވަރުވެފައި ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒަށާއި ޞިނާޢަތުގެ ބައިވެރިން ވާސިލުވާން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒަށް ފަސޭހައިން ވާސިލުވެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ އިރު، އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 626,314 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 612،367 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހުއެވެ.

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު، މަހަކަށް ވުރެ މަހެއް އަދަދުތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ޖެނުއަރީ މަހު 92,103 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައި އިރު، ފެބްރުއަރީ މަހު އެ އަދަދު ވަނީ 96,882 އަށް އިތުރުވެފައެވެ. އަދި މާޗުމަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު، މިއީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލި ފަހުން އެއް މަހެއްގައި ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މާޗުމަހު 109,585 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. ނަމަވެސް އޭޕްރިލް މަހު މި އަދަދު ވަނީ 91,200 އަށް ވެއްޓިފައެވެ. އަދި މެއިމަހު މި އަދަދު 64,613ށް ވެއްޓުނު އިރު، ޖޫންމަހު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 56,166 ފަތުރުވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް ޖުލައިމަސް ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައި މަހަށެވެ. އެގޮތުން ޖުލައި މަހު 101،818 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް