ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2021 | ހޯމަ 16:28
ވަގުތީ ވިސާ ސެންޓަރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ދެ ދުވަހަށް
ވަގުތީ ވިސާ ސެންޓަރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ދެ ދުވަހަށް
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
ޔޫ.ކޭ ވިސާ ހޯދުން
ޓެމްޕަރަރީ ޔޫ.ކޭ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރ ހުޅުވައިފި
 
ވަގުތީ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރެއް އިނގިރޭސިވިލާތުން ހުޅުވާފައިވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެދުމުގެ މަތިން
 
ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރުން، ކުރިން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބަލައިގަތުމާއި، ބަޔޯމެޓްރިކްސް އެންރޯލްމަންޓް ކުރިއަށްދާނެ
 
ވަގުތީ ވިސާ ސެންޓަރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ އޯގަސްޓް 2 އިން 4ށް

ޓެމްޕަރަރީ ޔޫ.ކޭ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރ ހުޅުވައިފިއެވެ.

މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވަގުތީ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރެކެވެ. އޯގަސްޓްމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު މި ސެންޓަރުން ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބަލައިގަންނަން ފަށާފައިވާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން ބުނެއެވެ. މި ވަގުތީ ވިސާ ސެންޓަރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ދެ ދުވަހަށެވެ. އެއީ އޯގަސްޓް 2 އިން 4ށެވެ. މި ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރުން، ކުރިން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބަލައިގަތުމާއި، ބަޔޯމެޓްރިކްސް އެންރޯލްމަންޓް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ވަގުތީ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރެއް އިނގިރޭސިވިލާތުން ހުޅުވާފައިމިވަނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެދުމުގެ މަތިން، އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މަތީ ތަޢުލީމަށް އެގައުމަށް ދަތުރުކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ވިސާގެ ކަންތައްތައް ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މި މަސައްކަތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ން ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ބައެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް