ކ. މާލެ
|
1 އޯގަސްޓް 2021 | އާދީއްތަ 22:23
ގްރެޖުއޭޓް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
ގްރެޖުއޭޓް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ ގްރެޖުއޭޓް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް
ތިން ވަނަ އަހަރަކަށް ބީއެމްއެލްގެ ގްރެޖުއޭޓް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ
 
މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ބޭންކުގައި ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވޭ
 
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ވަޒީފާގެ ޓްރެއިނިންގގެ މުއްދަތުގައި މުސާރަ ދޭނެ
 
ބޭންކުގެ އެކިއެކި ބިޒްނަސް ޔުނިޓްތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ބްރާންޗްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން (ބީއެމްއެލް)އިން ގްރެޖުއޭޓް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ތިންވަނަ އަހަރަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ދަސްވެނިންނަށް އަމާޒުކޮށް އެބޭންކުން ހިންގާ ގްރެޖުއޭޓް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް އަލަށް ހޮވުނު 15 ދަރިވަރުންނާއެކު ތިން ވަނަ އަހަރަކަށް މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބާރަ މަސް ދުވަހަށް ބެހިގެންދާ މި އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންނާއި ދަސްވެނިންނަށް މަސައްކަތުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބުމުގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލްއިން ނުވަތަ އެހެން ތަނަކުން މާލީ ދާއިރާގެ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި ބައިވެރިންނަށް ބޭންކުގެ އެކިއެކި ބިޒްނަސް ޔުނިޓްތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ބްރާންޗްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި, މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެގެން ބޭންކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސްތަކުގައި ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ވެސް އިރުޝާދު ދޭނެ ޚާއްސަ މުވައްޒަފެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބީއެމްއެލް ޕީޕަލް އެންޑް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަރ ސަހާ ވަޙީދު ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ދަސްވެނިންނަށް އުނގެނުމާއި ބޭންކުގެ އެކިއެކި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގައި ވަޒީފާގެ ތަޖުރިބާ ހޯދައި, ދަރިވަރުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ހުނަރު ފުޅާ ކުރުމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ.

ގްރެގުއޭޓް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ތިން ވަނަ ބެޗްގެ ބައިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އުފަލެއް.
ބީއެމްއެލް ޕީޕަލް އެންޑް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަރ ސަހާ ވަޙީދު

ބީއެމްއެލުން ބުނީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ވަޒީފާގެ ޓްރެއިނިންގގެ މުއްދަތުގައި މުސާރަ ދޭނެ ކަމަށާއި، ކާމިޔާބުކަމާއެކު މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ބޭންކުގައި ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަން މި ޕްރޮގްރާމުގައި 30 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން 14 ދަރިވަރަކަށް ވަނީ ބީއެމްއެލްގެ ދާއިމީ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައި ކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ތައާރަފްކުރީ 2018 ވަނަ އަހަރެވެ.

ބޭންކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ވަޒީފާ ދިނުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާ އަދި ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭންކުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ވޯލްޑް އެޗްއާރްޑީ ކޮންގްރެސްއާއި އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއިން އިން ދޭ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް "އޭޝިއަރސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް އެވޯޑް" ވިދިވިދިގެން ތިން ފަހަރަށް ބީއެމްއެލްއަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް