ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2021 | ހޯމަ 12:17
ހޯރަފުށީގައި ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުމުގެ ހިދުމަތް ފެށުން
ހޯރަފުށީގައި ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުމުގެ ހިދުމަތް ފެށުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ާހޯރަފުށީގައި ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރަން ފެށުން
ހޯރަފުށީގައި ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
 
މި ޚިދުމަތާއެކު މާލެ ދާން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނިމުމެއް އަންނާނެ
 
ލައިސަންސް ކާޑުގެ ޚިދުމަތާއެކު ޕްރެކްޓިކަލް ބާއްވާނެ ތަނެއް ވެސް ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައި

ހއ. ހޯރަފުށި ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފަށައި، ލައިސަންސް ނަގަން ދުއްވަން ދަސްކުރާ ސަރަހައްދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވީ ހޯމަ ދުވަހު ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމެވެ. މި ޚިދުމަތާއެކު މީގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށުން ލައިސަންސް ފޮތް ހޯދުމަށާއި، މާލެ ގޮސް ލައިސަންސް ނެގުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނިމުމަކަށް އައިސް ރަށުގައި ތިބެގެން ލައިސަންސް ކާޑު ލިބޭނެ ގޮތް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތަކީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތާއެކު ރަށުގައި ތިބެގެން ފަސޭހަކަމާއެކު ލައިސަންސް ކާޑު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ކުރިން ލައިސަންސް ނެގުމަށް ކުރަން ޖެހުނު ދިގު ދަތުރުތައް ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ ގޮތުން ނަމަވެސް މިއަދު އެޅިގެން މިދަނީ މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، ކުރިން ރަށުގައި ތިބެގެން ލައިސަންސް ލިބޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނަ ކަމަށާއި، ލައިސަންސް ފޮތް ކުރިން ހޯދަން ޖެހެނީ މާލެއަށް ނުވަތަ އަތޮޅު ވެރިކަން ކުރާ ރަށަކަށް ގޮސްގެން ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހުނު ދަތުރު މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ކަމަށާއި، އަމިއްލަ ރަށުން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް މިވަނީ ފަހިވެފައި ކަމަށެވެ.

ލައިސަންސް ކާޑުގެ ޚިދުމަތާއެކު ހޯރަފުށީގައި ވަނީ އެއްގަމު ލައިސަންސް ނެގުމަށް ވަކި ސަރަހައްދެއް ހަމަޖައްސައި، ލައިސަން ނެގުމަށް ޕްރެކްޓިކަލް ހެދުމަށާއި ދަސްކުރުމަށް ވަކި ސަރަހައްދެއް ހަމަޖައްސާފައެވެ. މިތަން ހަދާފައި ވަނީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
27 ޖުލައި 2021 | އަންގާރަ 11:54
ރަށުން
ހޯރަފުށީ މީހާ ކޮމެންޓް އަކީ ހަމަތެދެއްތަ
26 ޖުލައި 2021 | ހޯމަ 12:45
ހޯރަފުށީ މީހާ
ކުރިންވެސް ތިރަށުގައި ލައިސަންސް ނަގަން ދުއްވާ ޓްރެކްއެއް އޮތް. އެތަނުގައި ފެނަކައިން ކޮންމެވެސް ޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރަން އެތަނުގަ އޮތް ޓްރެކް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ރިލޮކޭޓް ކުރީ ޕްލާންޓްގެ ބައުންޑަރީ ރޭނި ކުންފުނި ލައްވާ. އާދައިގެ ކުޑަ ކުންފުންޏެއް ކަމުުން މުއްދަތަށް ނުނިމުނޭ ކިޔާފައި އެކުންފުނި ކުރީ ޖޫރިމާނާ. ޓްރެކްގެ މަސައްކަތަށް އެކުންފުންޏަށް ލާރި ނުލިބުންތާގަ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައި ތިއޮތީ ފެނަކައިގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ކޮށްދިން ކަމަކަށް ހަދާ މެޑަލް ޖަހާފަ. މިއީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ ކުޑަކުޑަ ކުންފުނިތަކާމެދު އަމަލު ކުރާ ގޮތް.