ކ. މާލެ
|
21 ޖުލައި 2021 | ބުދަ 14:15
އެސްޑީއެފްސީ
އެސްޑީއެފްސީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޑީއެފްސީން ފޯރުކޮށްދޭ ފައިނޭންސިންގ
އެސްޑީއެފްސީން އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ލޯނު ދޫކޮށްފައި ވަނީ ކޮމާސްގެ ދާއިރާއަށް
 
ޒުވާނުންނަށް ދޫކޮށްފައި ވަނީ 155.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު
 
އަންހެނުންނަށް ދޫކޮށްފައި ވަނީ 24.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު
 
މިހާތަނަށް 538.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ވަނީ ދޫކޮށްފައި

މީހާތަނަށް އައި އިރު އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިނޭންސް ދޫކޮށްފައި ވަނީ ކޮމާސްގެ ދާއިރާއިން ކަމަށް ބޭންކުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެސްޑީއެފްސީން އާންމުކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ބޭންކުން 775 މީހަކަށް ލޯނު ދިނުމަށް އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާއިރު 551 މީހަކަށް މިހާރު ވަނީ ލޯނު ދޫކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ 970.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 538.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު މިހާރު މިވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން 22 ލޯނަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނެވެ. އަދި ކޮމާސްގެ 226 ވިޔަފާރިއަކަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާއިރު، އިމާރާތްކުރުމުުގެ ދާއިރާއަށް 30 ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ އިރު، މަސްވެރިކަމަށް 79 ލޯނު ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން މެނުފެކްޗަރިންނާ ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް 49 ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާއިރު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް 104 ލޯނު ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ވިޔަފާރިތަކަށް 41 ލޯނު ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ.

މި ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ލޯނު ދޫކޮށްފައި މިވަނީ ކޮމާސް އަށެވެ. އެއީ 170.5 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިތަކަށް 134.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް 105.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. މިހާތަނަށް އައި އިރު ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައި ވަނީ 9.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެވެ. އެސްޑީއެފްސީން މިހާތަނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން 432 ލޯނު ދޫކޮށްފައި ވަނީ ފިރިހެނުންނަށެވެ. އެއީ 434.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެވެ. އަދި އަންހެނުންނަށް ދޫކޮށްފައި ވަނީ 48 ލޯނެވެ. އެއީ 24.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވަކި ވަކި ކުދި 71 ކުންފުންޏަކަށް 79.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން 190 ލޯނަކީ ޒުވާނުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނެވެ. އެއީ 155.5 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކޮށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހާއްސަ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދޭއިރު، އެކަމަށްޓަކައި މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް