ކ. މާލެ
|
18 ޖުލައި 2021 | އާދީއްތަ 18:07
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަނިމާދު ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަނިމާދު ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ބޮޑުކުރުމަށް ނަގާ ބިމުގެ މައްސަލަ ނިމިގެންދިޔަގޮތް ހިތްހަމަޖެހޭ - ހަނިމާދު ކައުންސިލް
 
މި މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ހަނިމާދޫގެ ތަރައްގީއަށް ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެ
 
އުންމީދަކީ މަސައްކަތް އަވަަހަށް ފެށިގެން ދިޔުން

އެއަރޕޯޓު ބޮޑު ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއަށް ނަގާ ބިމުގެ މައްސަލަ ނިމިގެންދިޔަ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވީ، ބިން ނެގުމާމެދު ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، އެ ބިމަކީ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލަށްވެސް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ބިމަކަށްވާތީ ކަމަށެވެ. އެ ބިމަކީ ބީޗް ފްރަންޓްގައި ހުރި ބިމެކެވެ.

Advertisement

އެއަރޕޯޓުގެ ކަންތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުތަފާތުވުން ހުރި ކަމުގައިވީނަމަވެސް ރައީސާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި މިކަން ވަކިގޮތަކަށް ހަމަޖެހިގެން ދިޔަކަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރީގައި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމުގެ އަދަދު ކުޑަ ކުރެވި، އެމްއެންޑީއެފަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ބިން މިހާރު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ސަރަހައްދުން އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިގެންދިޔަކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަނިމާދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހަނިމާދޫ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނާއެކު މިކަމާގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި ބަދަލުތަކާއެކު، އުންމީދަކީ މަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ފެށުން ކަމަށެވެ. އެއަރޕޯޓު އެކްސްޕެންޝަން މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސިޓީ ހޮޓަލެއް ގާއިމްކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ ސަރުކާރާއި އިންޑިއަން އެކްޒިމް ބޭންކުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެކެެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
67%
0%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް