ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2021 | ހޮނިހިރު 23:32
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް ޢާޒިމްއާއި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ސަލީމް އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވަނީ
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް ޢާޒިމްއާއި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ސަލީމް އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވަނީ
އެމްޓީސީސީ
ހޯރަފުށީގެ މަޝްރޫއުތައް
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ރަންވޭއަށް އުދައެރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ލިބޭނެ- އެމްޓީސީސީ
 
އަމަލީ މަސައްކަތް މި މަހު ފެށުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން

ހޯރަފުށީގެ ރަންވޭއަށް އުދައެރުމަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ.

ތިލަދުންމަތީގައި އެމްޓީސީސީން ކުރަމުން އަންނަ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް، އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް ޢާޒިމް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ހޯރަފުށީގެ އެއަރޕޯޓަށްވެސް ވަނީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި އެއަރޕޯޓުގެ ޓަރމިނަލްގައި އިތުރަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައްވެސް ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement

ޢާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެއަރޕޯޓް ސަރަހައްދުގެ ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި މަހުގެތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އުންމީދަނީ މަސައްކަތް ފަަށާތާ ދެމަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާލުންކަަމަަށް ޢާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން ކުރި ވިއްސާރައިގައި ހޯރަފުށްޓަށް އުދައަރައި އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭ ބޭނުންކުރުން ވަގުތީ ގޮތުންވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވަނީ

ރަށު ފެރީ ނިޒާމު ފެށުމަށް ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން އެ ރަށުގައި އަޅަމުން އަންނަ ފެރީ ޓަރމިނަލްގެ މަަސައްކަތްތައްވެސް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ. ނޮވެމްބަރު މަހުގެތެރޭގައި ފެރީ ނިޒާމު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، ޓާރމިނަލްގެ މަސައްކަތްވެސް އެހާތަނަށް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޯރަފުށްޓަަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައިވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އެގޮތުން 29 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުވަނީ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް