ކ. މާލެ
|
16 ޖުލައި 2021 | ހުކުރު 03:05
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރާއްޖެއެމްވީ
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަންކުރެއްވުން
ދެ މިނިސްޓްރީއަކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަންކޮށްފި
 
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވަނީ މއ. ބޯގަންވިލާ، ހުސައިން އިސްމާއިލް
 
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓަކަށް އައްޔަންކުރެއްވީ މ.ބާންސާގެ، މުހައްމަދު ޝިހާބު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ކަމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެގެ މަގާމަށާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ މަގާމަށް ދެ ބޭފުލަކު އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވަނީ މއ. ބޯގަންވިލާ، ހުސައިން އިސްމާއިލްއެވެ. އޭނާ އަކީ ބެލްޖިއަމްގެ އިކޮނިމިކްސް ސްޓަޑީ ބިއުރޯ ބަރޖް އިން ޑިޕްލޮމާ އިން މާކެޓީންގ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނިނގް ހާސިލްކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

Advertisement

އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމާއި ހަމައަށް ހުސައިން އިސްމާޢީލްއަކީ ލ. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއެވެ. އަދި ހުސައިން އިސްމާއިލް އަކީ ހީޓް ހެލްތް އެންޑް ފިޓްނަސް ގެ ޗެއަރމަންއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތައްވެސް ހުސައިން އިސްމާއިލް ވަނީ މީގެ ކުރިން ފުރުއްވާފައެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރގެ މަގާމުވެސް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓަކަށް މ.ބާންސާގެ، މުހައްމަދު ޝިހާބު އައްޔަންކުރައްވާފައިވާއިރު، އޭނާ އަކީ އިންޑިޔާގެ ނިއުދިއްލީގެ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ޑިޕްލޮމާ އިން އެޑިއުކޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މުހައްމަދު ޝިހާބަކީ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑް މެންބަރުކަމާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޗައިލްޑް ރައިޓސް އެމްބެސެޑަރުކަން މިހާރުވެސް ކުރައްވަމުން އަންނަ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އެބޭފުޅާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ދަމާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް މުހައްމަދު ޝީހާބު ވަނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމާއި، މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ އެސިސްޓަންޓް ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް