ކ. މާލެ
|
14 ޖުލައި 2021 | ބުދަ 11:55
އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާކެޓް އަދި ހޯލްސޭލް ސެންޓަރ
އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާކެޓް އަދި ހޯލްސޭލް ސެންޓަރ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާކެޓް
އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާކެޓްގައި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް
 
އެސްޓީއޯ އިން ވިޔަފާރިތަކަށް ހަމަޖައްސައިދޭނީ ތަނާއި މުވައްޒަފުން
 
ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން އެސްޓީއޯއަށް ދައްކަން ޖެހޭނީ ކުޑަ ކުއްޔެއް
 
ސުޕަރމާކެޓުން ލިބެން ހުންނަ ފްރޯޒެން ގުޑްސް މިހާރު ސަޕްލައިކޮށް ވިއްކާނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ސުޕަރމާކެޓްގެ އެކި ބައިތައް ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުއްޔަށްދެމުންދާ ކަމަށް އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ، އަމްރު ވިދާޅުވީ ސުޕަރމާކެޓްގެ އެކި ބައިތައް މިހާރު ދަނީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުއްޔަށް ދެމުން ކަމަށާއި ސުޕަރމާކެޓްގެ ހުރިހާ ފްރީޒަރުތަކެއް މިހާރު ހިންގަމުން ދަނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ކަމަށެވެ. އަދި ސުޕަރމާކެޓުން ލިބެން ހުންނަ ފްރޯޒެން ގުޑްސް މިހާރު ސަޕްލައިކޮށް ވިއްކާނީ އެކުންފުނިން ކަމަށާއި އެސްޓީއޯ އިން ފޯރުކޮށްދެނީ ތަނާއި މުވައްޒަފުން ކަމަށް ވެސް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމްރު ވިދާޅުވީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން އެސްޓީއޯއަށް ދައްކަން ޖެހޭނީ ކުޑަ ކުއްޔެއް ކަމަށެވެ. އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާކެޓުގައި މިގޮތަށް ތަކެތި ވިއްކުމުން އެސްޓީއޯއަށް ނަގާނީ އެ ވިއްކާ ތަކެއްޗެއްގެ ކުޑަ އިންސައްތައެކެވެ. އެސްޓީއޯއަށް ނަގާ އިންސައްތަ ކަނޑައަޅާނީ އެ ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި އެ ތަކެތީގެ ޑިމާންޑަށް ރިއާޔަތްކޮށެވެ. އަމްރު ވަނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ސޭލްސް ނިމުމުން ސޭލްސްގެ މައުލޫމާތު ކުންފުންޏާ ހިއްސާކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ތަކެތި ވިއްކާ އިރު، އެކަން ލައިވްކޮށް ކުންފުންޏަށް އެނގޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަމްރު ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ ދާދި އަވަހަށް އެހެން ހުރިހާ ބާވަތްތައް ވިއްކުން އާންމު ވިޔަފާރިތަކަށް ހަވާލުކުރުން ކަމަށާއި އޭރުން އެސްޓީއޯ އިން ހަމަޖައްސައިދޭނީ ތަނާއި މުވައްޒަފުން ކަމަށާއި ވިޔަފާރިތައް ބޭނުންވާ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ފިހާރައިގެ ހަރުތައް ދޫކޮށްލާނެކަމަށެވެ.

އަމްރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުނިތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެސްޓީއޯ އިން ކުރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާކެޓް، އެސްޓީއޯ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަދި އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމެންޓް ފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެސްޓީއޯ އިލެކްޓްރޯނިކްސް މިހާރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
67%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް