ކ. މާލެ
|
12 ޖުލައި 2021 | ހޯމަ 13:44
ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން ވިޔަފާރިތަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން ވިޔަފާރިތަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ސްޓިމިއުލަސް ލޯން
ސްޓިމިއުލަސް ލޯނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިމިޓަށްވުރެ އިތުރަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅައިފި
 
ލޯން ދޫކުރަމުން އަންނަނީ ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތަރުތީބުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދީގެން
 
ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހަކީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަސް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރަމުންދާ ނޭދެވޭ އަސަރުގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ދޫކުރާ އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނުގެ ލިމިޓަށްވުރެ އިތުރަށް އެޕްލިކޭޝަން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބުނެފިއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރާ އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ހާމަކުރައްވާފައި ވަނީ ޖޫން 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރ ވަނީ ސަރުކާރުން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ އައު އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖަކީ ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި, އިޤްތިސާދުގެ ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފައިވާ ސްކީމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޖޫން 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ބަލައިގަންނަން ފަށާފައިވާއިރު، މި ލޯން ދޫކުރަމުން އަންނަނީ ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތަރުތީބުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދީގެން ކަމަށް ވެސް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ މި ލޯން ސްކީމް އަކީ ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލޯން ސްކީމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ބޭންކުން ބަލައިގެންފައިވާ ލޯން އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ އަދަދު ވެސް ލޯން ސްކީމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިމިޓަށްވުރެ އިތުރުކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން މި ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހަކީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބޭންކުން ބުނީ ލޯނަށް އެދި ބޭންކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު މިފަންޑުގައި ބާކީ ފައިސާ ހުރެއްޖެނަމަ އަލުން ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅެމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިލޯން ސްކީމަކީ މެއި 27 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރުން އިއުލާނުކުރި ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖްގެ ދަށުން ތައާރަފްކުރެވޭ ލޯން ސްކީމެކެވެ. އެގޮތުން ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން، މާލީ ގޮތުން ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކޮވިޑް-19 އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނު މެދުވެރިކޮށް 10 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ފައިނޭންސަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށާއި، މިއީ ރަހުނަކާ ނުލައި 6 އިންސައްތައިގެ ކުޑަ އިންޓަރެސްޓެއްގައި ދޫކުރެވޭ ލޯނެއް ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެއެވެ. އަދި ލޯނަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް 4 އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ލިބޭ އިރު، ގްރޭސް ޕީރިއެޑްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 12 މަސް ދުވަސް ލިބޭނެއެވެ.

ޖޫން 20 ވަނަ ދުވަހުން ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ބަލައިގަންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، މީގެ ކުރިން ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖްގެ ދަށުން 585.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯން ދޫކޮށްފައެވެ.

މެއި 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ރިލީފް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސޮފްޓް ލޯން ވަރަށް އަވަހަށް ދެވިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ސްޓިމިއުލަސް ލޯން ޕެކޭޖެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައި ވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ 20 މިލިއަން ޔޫރޯ ނުވަތަ 375 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފެސިލިޓީއެއް ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖެހިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ލޯނު ދޫކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ސަރުކާރުގެ ކެރި ފޯރުން ތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން ކޮވިޑުން ސަލާމަތް ވުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރު އެހީތައް ދެއްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަކު އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ނުރައްކާވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ. އެއާއެކު ނަންބަރުތައް ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް, އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ހެޔޮ އަސަރު ފެންނާނީ އާންމުން ވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށްގެން ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް