ކ. މާލެ
|
3 ޖުލައި 2021 | ހޮނިހިރު 22:44
ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރުމުން މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ގިނަ ބޯޓުތަކެއް އަތުލައިގެންފައި
ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރުމުން މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ގިނަ ބޯޓުތަކެއް އަތުލައިގެންފައި
އެމްއެންޑީއެފް
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރި ބޯޓު
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރި ބޭރު މަސްބޯޓެއްގެ ވެރިޔާ ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
 
ޖޫރިމަނާކުރީ ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ބާނާފައިވާ މަހުގެ އަގަށް ބެލުމަށްފަހު
 
މިބޯޓާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފަށް ދީފައިވަނީ "ސީލައިން-03" ނަމަކަށްކިޔާ ދޯންޏަކުން
 
އެމްއެންޑީއެފްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މި ބޯޓަކީ ސްރީލަންކާގެ މަސްބޯޓެއް

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޯޓެއް ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.

މިބޯޓަކީ ޖޫން މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގްތިޞާދީ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދަނިކޮށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް(އެމްއެންޑީއެފް)ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބޭރުގެ ބޯޓެކެވެ.

Advertisement

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވަނީ މި މަސްބޯޓު ފެނިފައިވަނީ ލ.އަތޮޅުގެ އިރުން 45 މޭލު ބޭރުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު "ސީލައިން-03" ނަމަކަށްކިޔާ ދޯންޏަކަށް ކަމަށެވެ. މި ކަމުގެ ރިޕޯޓް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރުސީސީ) އަށް ލިބިފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:21 ގައިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މަސް ބޯޓު ހޯދުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންގައި، މި ބޯޓު ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ހުރަވީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވަނީ، ލ.އަތޮޅުގެ އިރުން 139 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ބޯޓު ކޯސްޓްގާޑްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު އިރު ބޯޓުގައި ފަސް ފަޅުވެރިން ތިއްބެވެ.

މިބޯޓު ޖޫރިމަނާކުރި ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިމަސް ބޯޓު ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

މިކަމާއިގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު ތަފްސީލު "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ދެއްވަމުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ކޮމްޕްލެއިންސް އޮފިސަރ ހުސައިން ޒަމީލް ވިދާޅުވީ ޖޫން މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދަނިކޮށް އެމްއެންޑީއެފުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ސްރީލަންކާގެ ބޯޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި މީގެކުރިންވެސް ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޯޓު ފަހަރު ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ޒަމީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވަނީ ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަންނަންވާނީ، އެކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ހުއްދަ، ދުރާލާ ހޯދުމަށްފަހުގައިކަމަށެވެ. ޒަމީލު ވިދާޅުވީ މިމަސްބޯޓު ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިވަނީ އެފަދަ ހުއްދައެއް ހޯދައިގެން ނޫން ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބޯޓު ގެންދިޔުމަށްފަހު އެބޯޓުގައި ވާ ލިޔެކިޔުންތައް ޗެކްކޮށް ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާކަމަށް ޒަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒަމީލު ވިދާޅުވީ ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާއިން ބޯޓު ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ އެބޯޓުން ބާނާފައިވާ މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބާނާފައިވާ މަސްފެނިފައިވާތީ އެމަހުގެ މާކެޓް ވެލިޔުއަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

އަދަދު ކަނޑައަޅަނީ އުޅަނދުން ފެންނަ މަހުގެ އަދަދާއި ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ބޭނި ކަމަށް އެނގޭ މަހަށް ބަލާފައި. މަހުގެ މާރކެޓް ވެލިޔުއަށް ބަލައިގެން ޖުރިމަނާކުރަނީ. ރައްޖޭގެ ސަރަހައްދުން މަސްވެރިކަން ކޮށްފައިވާކަމުގެ ހެކި ލިބިފައިވަނީ. އިންސްޕެކްޓް ކުރިއިރުވެސް އަދި ބޯޓުގައި ތިބި ފަޅުވެރިންނާ ސުވާލުކުރުމުންވެސް ބުނެފައިވޭ ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ބޭނި މަސްކަމަށް. އަދި އެމީހުން ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިވަނީ މަސްވެރިކަން ކުރަންކަމަށް ބުނެފައިވަނީ.
ހުސައިން ޒަމީލް / ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ކޮމްޕްލެއިންސް އޮފިސަރ

ޒަމީލު ވިދާޅުވީ މިބޯޓު އެމްއެންޑީއެފްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ލ އިސްދޫ މުއްޔާ ދިމާލުން 147 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުންކަމަށެވެ. ބޯޓު އެމްއެންޑީއެފްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވިޔަސް ބޯޓުގައި ތިބި ފަޅުވެރިންނަށް އެމީހުންގެ ގައުމަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަމަށް ޒަމީލު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެރިފަރާތުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ނުދައްކައިފިނަމަ އެބޯޓު ދައުލަތަށް ނެގުމަށާއި ބޯޓުގެ ވެރިމީހާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނެކަމަށް ޒަމީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިގޮތަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޯޓު ފަހަރު މީގެކުރިންވެސް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކާފައިވެސްވާ ކަމަށް ޒަމީލު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ޒަމީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގްތިޞާދީ ސަރަހައްދުގައި މިގޮތަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދު ފަހަރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަން ޒަމީލު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމުގައި ކޯސްޓްގާޑުގެ އެހީތެރިކަންވެސް ލިބޭކަމަށް ޒަމީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
5 ޖުލައި 2021 | ހޯމަ 06:38
މާންޑް
ލަންކާމަސްވެރިން އަދި އެތާސަރުކާރުން ކިތެއްމެ ބޭނުންވިކަމުގައިވިޔަސް ރާއްޖެ ކަނޑު ހުރަސްކޮށް އެރޭބިޔަން ކަޑަށް ދާން ހުއްދަ ދޭނީ ކިހިނެކުން . ޔަގީން ތިލަންކާ މަސްވެރިން މަސްވެރިކަން ކުރާނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގައި.