ކ. މާލެ
|
2 ޖުލައި 2021 | ހުކުރު 18:31
މުޙައްމަދު ނަޝީދު
މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސް އޮފީސް
ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް ފާޑުކިޔުން
އިދިކޮޅުން އިންޑިއާއާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ބޭއަދަބީ ވާހަކަތައް ހުއްޓަން ޖެހޭ: ނަޝީދު
 
މިއީ ކުރިއާލައި ރޭވި ފަންޑުކޮށްގެން ހިންގާ ސިޔާސީ ކެމްޕޭނެއް
 
ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ހިންގާ ކަންތައްތަކެއްގެ ތެރެއަށް ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް ނުވެއްދުމަށް ގޮވާލާފައިވޭ
 
ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް ހުންނަންވާނީ ވަކި ހަމަތަކެއްގައި

ސަރުކާރާއި އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރިން އިންޑިއާއާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ފިތުނަވެރި އަދި ބޭއަދަބީ ވާހަކަތައް ހުއްޓަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިއްބަވާ އެކި ގައުމުތަކުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި، ސަފީރުންނާއި، ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި، ޑިޕްލޮމެޓުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނަށް ގެއްލުންދޭނެ ކަމަށް ބުނެ، އަދި އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް ބައެއް ނޫސްތަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް އެކި ފަރާތްތަކުން ދަނީ ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަން ވަރަށް އަވަހަށް ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނެ ވެސް މީހަކު ޓުވީޓެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ތިއްބަވާ ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް ހުންނަންވާނީ ވަކި ހަމަތަކެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރާއި އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރިން އިންޑިއާއާއި ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ފިތުނަވެރި އަދި ބޭއަދަބީ ވާހަކަތައް ހުއްޓާލަން ވެސް އެމަނިކުފާނު ގޮވާލައްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލާގައި އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން ވެސް ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފައިވާއިރު އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިއްބަވާ އިންޑިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ގުޅޭގޮތުން ދިޔަރެސް ނޫހުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޚަބަރާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ. ދިޔަރެސް ނޫހާއި އެ ނޫހުގެ ކޯ-ފައުންޑަރ، އަދި ލިޔުންތެރިޔާ އަޙުމަދު އަޒާން ވަކި ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ހިންގާ ކަންތައްތަކެއްގެ ތެރެއަށް، ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް ނުވެއްދުމަށް ވެސް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

އެ ނޫހުން އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ ކުރިއާލައި ރޭވި ފަންޑުވެސް ކޮށްގެން ރާއްޖެއާއި އެންމެ ގާތް އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާ މެދު މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގެ މަގްސަދުގައި ހިންގާ ސިޔާސީ ކެމްޕޭނެއް ކަމަށް ވެސް އެ ޕާޓީން ބުނެފައިވެއެވެ. އެ ޕާޓީއަކީ އަބަދުވެސް ޚިޔާލު ފާޅުކުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހިތްވަރުދޭ، އަދި ފޮރިން ޕޮލިސީތަކާ މެދު ހިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ވެސް ހިތްވަރުދޭ ޕާޓީއަކަށް ވީ ނަމަވެސް މިފަދަ ޕްރޮޕެގެންޑާތައް ހިންގުމަކީ ގޯހެއް ކަމުގައި ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް