ކ. މާލެ
|
1 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 17:45
މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް،
މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް،
މަޖިލިސް
241 ކޮމިޓީގެ އިންކުއަރީ
މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު އިންކުއަރީ ރިޕޯޓު އާއްމުކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: އަސްލަމް
 
މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ނެރުމަށް
 
ޖޫން މަހުގެ 5ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަނީ އެކި މީހުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަމުން
 
ސެކިޔުރިޓީ ފެއިލްވެފައިވާ ގޮތުގެ އިންކުއަރީ 241 ކޮމިޓީން ފަށާފައިވަނީ، މެއި މަހުގެ 24ވަނަ ދުވަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ކޮމިޓީ ނުވަތަ 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓު އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި އާއްމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސެކިއުރިޓީ ފެއިލްވެފައިވާ ގޮތުގެ އިންކުއަރީ 241 ކޮމިޓީން ފަށާފައިވަނީ، މެއި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ޖޫން މަހުގެ 5ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަނީ އެކި މީހުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މެމްބަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން ރިޕޯޓު އާއްމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ރިޕޯޓު އާއްމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރިޕޯޓު އާއްމުކުރާނީ މެމްބަރުން ހުށަހަޅާ ހިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާ ކުރުމަށްފަހު ކަަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރިޕޯޓުގައި މާބޮޑު ހިލާފެއް އުޅޭނެކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ނެރުމަށްކަން ފާހަގަކޮށް އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ކުރީ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި އާއްމު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. މަސައްކަތްތައް އަވަސްއަރުވަލައިގެން ރިޕޯޓު އާއްމުކުރުމަކީ މަގުސަދު ނޫން ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ސިއްރުކުރިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ރިޕޯޓު އާއްމުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަސްލަމް ދެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާއިރު ހާމަނުކުރެވޭނެ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހުންނާނެކަމަށާއި އެފަދަ މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނުހިމަނާ މައުލޫމާތު ނުހިމަނާ އޮތީ ކީއްވެތޯ ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާނެ ކަމަށާއި، ކޮމިޓީގެ ރޫހު ހުރީ ހާމަކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމަށް ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންކުއަރީގައި 50ށް ވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން އެކިއެކި އޮފިސަރުންނާއި މިނިސްޓަރުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީ އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށް 241 ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރަން އެބަހުރި: ޣައްސާން
މެއި 6 ޙަމަލާ: ސީނުން މާއްދީ ހެކި ނެގި ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި
މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރި މައްސަލައާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދިފާއީ ވަޒީރު 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
މަޖިލީހުގެ ފާރަށް އަރައި، ގްރީން ޒޯން ތެރޭގައި މުޒާހަރާކުރިއިރު އެކަން ނުހުއްޓުވުނީ ކީއްވެތޯ ސާފުކުރަން ސަލާމަތީ ބާރުތައް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
ޕީޖީ ޝަމީމަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް
ފުލުހުންގެ ޕްރޮމޯޝަން ހުއްޓުވި މައްސަލައާއި، އެމްއެންޑީއެފްގެ ޖެނެރަލުން މަޖުބޫރުން ރިޓަޔަރވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަ ބަލާ 241 ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި
ސިފައިންގެ ޖެނެރަލުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ރިޓަޔަރކުރުވާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް