ކ. މާލެ
|
30 ޖޫން 2021 | ބުދަ 19:11
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ހައްޔަރު ކުރި 4 މީހުން
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ހައްޔަރު ކުރި 4 މީހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ހަމަލާ
ޓެރަރިސްޓްގެ ހަމަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި ފަސް މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
މިހަމަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އަންނަނީ މާލެ އާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގަމުން
 
ފާތިހުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް، ހައިޝަމްގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ދީފައިވޭ
 
މުޖާޒާއި، ތަހުމީން އަދި އަދުހަމްގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓްގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި ފަސް މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވ. ތިނަދޫ ލަކީ، 25 އަހަރުގެ އަދުހަމް އަހްމަދާއި، މއ. ފޭރުގެ، 21 އަހަރުގެ މުޖާޒް އަހުމަދާއި، ގއ. ކޮނޑޭ ފޮޅޭމާ، 32 އަހަރުގެ ތަހުމީން އަހްމަދާއި، ލ. ގަން ދުންފިނިއުފާ، 23 އަހަރުގެ އަހްމަދު ފާތިހު، އަދި ނ.މަނަދޫ ނޫރީގެ، 27 އަހަރުގެ އަލީ ހައިޝަމްއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މުޖާޒާއި، ތަހުމީން އަދި އަދުހަމްގެ ބަންދަށް ޖޫން މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު 30 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ފާތިހުގެ ބަންދަށް ޖޫން މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މި މައްސަލާގެ ތުހުމަތުގައި 11 ޖޫންގައި ހައްޔަރު ކުރި ހައިޝަމްގެ ބަންދަށް ޖޫން މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އިތުރު 15 ދުވަސް ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަނީ 16 ގަޑިއިރުގެ ދިގު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލުމުގެ ހާދިސާގައި އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް 10 ރޭޒާ ފުއް ވަދެ މުހިއްމު ގުނަވަންތައް ފޫއަޅުވާލާފައިވެއެވެ. އިތުރު ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ޖަރުމަނުވިލާތަށް ވަޑައިގެންނެވީ މެއި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެފަހުން ޖަރުމަނުވިލާތުގައިވެސް ވަނީ އިތުރު އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކުރެވިފައެވެ. ފައިގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ އާއިލާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ހަމަލާގައި ސީދާ ގޮތުން ބައިވެރިވި 5 މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު މިހަމަލާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އަންނަނީ މާލެ އާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގަމުންނެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ތަހުގީގު އަންނަ ޖުލައި މަހު ނިމޭނެކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނަށް އަރުވަމުން ގެންދިޔަ ސެކިޔުރިޓީ ފެއިލްވި ގޮތުގެ އިންކުއަރީއެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން ކުރިޔަށް އެބަގެންދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް