ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 19:29
އަޙްމަދު މަޙްލޫފް
އަޙްމަދު މަޙްލޫފް
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލަ
މަހުލޫފް މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް އޭސީސީން އަނެއްކާވެސް ފޮނުވައިފި
 
މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލަން ފޮނުވާފައިވާތީ އޭނާ މިވަގުތު ހުންނެވީ ސަސްޕެންޝަނުގައި
 
ދަޢުވާކުރުމަށް އޭސީސީން ޕީޖީއޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ޖޫންމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު
 
ފަހުން ފޮނުވި ލިޔެކިޔުންތައް ވެސް ފުރިހަމަވާކަން ޔަގީންނުވޭ

އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން އެދި އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބައެއްކަންކަން ފުރިހަމަނުވާތީ އެކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން އެދުމުން އޭސީސީން އަނެއްކާވެސް ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވީ އޭސީސީން ހޯމަ ދުވަހު ލިޔެކިޔުންތަކެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އަދި އެ ލިޔެކިޔުންތައް ވެސް ފުރިހަމަވާކަން ޔަގީން ނުވާ ކަމަށާއި، އަންނަ ހަފްތާގެ ކުރިން ފުރިހަމަތޯ ބަލައި އެކަން ޔަގީންކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނާއި، ޚިޔާނާތާއި، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި، ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ އާއި އޭސީސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ތަހުގީގުގެ ތެރޭގައި، ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ މަޚްލޫފަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރުމަށް އޭސީސީން ޕީޖީއޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ޖޫންމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަހުލޫފް ހުރެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އޭރު ބަހުސްކޮށް ވޯޓަށް އެހި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސް.އީ.ޒެޑް) ބިލަށް ވޯޓުދިނުމާއި ޕީޕީއެމްގައި ދެމި ހުރުމުގެ މުގާބިލުގައި 33,000.00 (ތެއްތިރީސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު މަހުލޫފް އަށް ލިބިފައިވާކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން، އެބިލް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ ގޮތުން 27 އޮގަސްޓް 2014 ގައި މަހުލޫފް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ މެލޭޝިޔާއިން ސީދާ މަޖިލީހުގެ ވޯޓަށްކަމާއި، މަޖިލީހުގައި މަހުލޫފް އެ ބިލަށް ވޯޓު ދީފައިވަނީ ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަށް ބިލް ފާސްކުރުމަށްކަމާއި، އެސް.އޯ.އެފްގެ ޗެކަކުން މަހުލޫފުގެ އެކައުންޓަށް 33,000.00 (ތެއްތިރީސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ތަހުގީގުން އެނގެންއޮތްއިރު، އެ ވޯޓަށްފަހު އަހުމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރާއި މަހުލޫފް އާއި ދެމެދު ބަދަލުކޮށްފައިވާ މެސެޖުތަކާއި އެސްއޯއެފް ގެ ޗެކް މަހުލޫފުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ތާރީޚްތަކާއި ގުޅުވުމުން، މަހުލޫފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ، އަދީބު، މަހުލޫފަށް ދީފައިވާ ރިޝްވަތުގެ ފައިސާކަން ތަހުގީގަށް އެނގޭ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭސީސީން ބުނީ 33,000.00 އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަކީ، ޑޮލަރު ގަނެވިއްކުމުގެ އަދި ސައްހަ މުއާމަލާތެއްކަން ދެއްކުމަށް އޭސީސީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ “ޕޭމަންޓް ރިސީވްޑް” ލިޔުމާއި، އެ ޑޮލަރަށްވާ ދިވެހި ފައިސާ ނަގުދު ފައިސާއިން އެސްއޯއެފް އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާނެކަމަށް، މަހުލޫފް އޭސީސީ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި، ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ، ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް އޮޅުވާލުމަށް ދީފައިވާ ބަޔާނެއްކަން ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަންކަމުގައި އޭނާގެ ދިފާއުގައި ވެސް މަހުލޫފް ވާހަކަދައްކަވާފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ އޭސީސީން ހޯދާފައިވާ ހެއްކަކީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހޯދާފައިވާ ހެކިތަކެއް ކަމަށް ވެސް ތުހުތމަތުކޮށްފައެވެ. މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ އެ ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް ސިޔާސީ ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެގެން އެންމެ އިސްވެރިންނަށް ވެސް އެނގިތިބެ މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި މުޅި އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލާގައި ވެސް ޒާތީކޮށް "ސިޔާސީގޮތުން ކަތިލާ ކަންބަޅިއެއް"ގެ އުސޫލުން ކަންކުރަމުން އަންނަނީ މަގާމުގައި ބަގުޑިބައްދައިގެން ނެތްކަން ނޭނގޭތީ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލަން ފޮނުވާފައިވާތީ އޭނާ މިވަގުތު ހުންނެވީ ސަސްޕެންޝަނުގައެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލާގައި މަހުލޫފް ސަސްޕެންޑުކުރި މިއީ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން އޭނާ ސަސްޕެންޑުކުރުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ނެރުނީ އެފަދަ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ހަމަ އޭސީސީން ބުނުމުންނެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު އޭސީސީން ވަނީ މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ފޮނުވާފައެވެ. އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުނު މި ސަރުކާރުގެ ހަމައެކަނި ވަޒީރަކީ އެއީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް