ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2021 | ހޮނިހިރު 07:11
ޗައިނާގައި ކޮވިޑަށް އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދަނީ
ޗައިނާގައި ކޮވިޑަށް އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދަނީ
ޗައިނާގައި ކޮވިޑް ފެތުރުނުގޮތް
ޗައިނާގައި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު ކޮވިޑް ފެތުރެމުން ދިޔަކަމަށް ބެލެވޭ: ދިރާސާ
 
ވުހާން ގައި ވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ކުރިން އިންސާނުންގެ މެދުގައި ވައިރަސް ފެތުރިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ
 
ވައިރަސް މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރެން ފަށާފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގައި ކަމަށްވެސް ދިރާސާގައި ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައި
 
އެންމެ ބޮޑަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ ވައިރަސް ފެނިފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުކަމަށް

ޗައިނާގެ ވުހާން އިން ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުމުގެ ދެ މަސް ދުވަސްކުރިން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19ގެ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދިޔަ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އެކަމާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މިދިރާސާގެ ކަރުދާސް ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ ޕީއެލްއޯއެސް ޕެތަޖެންސް ޖަރނަލްއެއްގައެވެ. މިދިރާސާ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ބްރިޓެން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކެންޓުންނެވެ. ދިރާސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ކޮންޒަރވޭޝަން ސައިންސްގެ މެތަޑްތަކެވެ. މިމެތަޑްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ދިރާސާއިން ހާމަވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރ މަހުގެ މެދުތެރެއާ ހިސާބާ ހަމައަށެވެ.

މިދިރާސާގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ ވައިރަސް ފެނިފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުކަމަށެވެ. މިވައިރަސް މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރެން ފަށާފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގައި ކަމަށްވެސް ދިރާސާގައި ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑްގެ ކޭހެއް ފެނިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އަށް އަންގާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުއެވެ. އެއީ ވުހާންގެ ސީފުޑް މާރުކޭޓަކާއި ގުޅުވައެވެ.

ވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ގޮތާއި ފެތުރުނު ގޮތުގެ މައްޗަށް ޗައިނާ އާއި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއް ވަނީ މަރޗް މަހު ޝާއިއުކޮށްފައެވެ. މިދިރާސާގައިވާ ގޮތުގައި ވުހާން ގައި ވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ކުރިން އިންސާނުންގެ މެދުގައި ވައިރަސް ފެތުރިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ކުރިން ރިވިއުކޮށްފައިނުވާ ޗައިނާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ކޮވިޑްގެ ކޭސްތަކެއްގެ ސީކިޔެންސްތަކެއް ސިއަޓަލްގެ ފްރެޑް ހަޓިޗްސަން ކެންސަރ ރިސަރޗް ސެންޓަރުން ވަނީ މިހަފްތާގައި ހޯދާފައެވެ. މިއީ ކުރިން ފޮހެލާފައިވާ ސީކުޔެންސްއެކެވެ.

މިޑާޓާތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ވުހާންގެ ހުނާން މާކެޓުން ފެނިފައިވާ ވައިރަސް އަކީ މުޅިން ކޮވިޑް ވައިރަސްގެ ސާމްޕަލްސް އެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އޭރު ޗައިނާގެ އެހެން ހިސާބުތަކުގައި ފެތުރެމުންދިޔަ އެންމެ ކުރީއްސުރެވެސް އުޅޭ ވައިރަސްގެ ވޭރިއަންޓެއްގެ ސީކިޔުންސްއެވެ.

އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތުން ބުނާގޮތުގައި މިސާމްޕަލްތައް ދިރާސާކުރުމަށް ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މަރޗް މަހު ސީކުޔެންސް ރީޑް އަރކައިވް (އެސްއާރުއޭ) އަށް ލާފައެވެ. ނަމަވެސް ޗައިނާއިން މިކަން ތަހުގީގުކުރަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން މިސީކުޔެންސް ވަނީ ފޮހެލާފައެވެ. އެއީ ފަހުން އެސީކުޔެންސް އަޕްކުރާނެކަމަށާއި އޭގެ ތަފްސީލުތައް އެހެން އަރކައިވްއަކަށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

މިސީކުޔެންސް ޗައިނާއިން ފޮހެލަން އެންގުމުން ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މިއީ ޗައިނާއިން ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު އޮޅުވާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބިދޭ އިތުރު ހެއްކެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެގޮތުން ވުހާން އިން ފެނުނު ކޮވިޑް-19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ގޮތް ބަޔާންކޮށްދެވޭނެވަރުގެ ސީކުޔެންސެއް ފޮހެލުމަށް ސައިންސްވެރިންތަކެއް އަންގާނީ ކޮން ބޭނުމެއްގައިތޯ އަންނަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ކޮވިޑްގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސައިންސްވެރިން ތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާއެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ސައިންޓިފިކް ރިޕޯޓްސް ޖަރނަލްގައި ޝާއިއުކޮށްފައެވެ. މިދިރާސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ވައިރަސްގެ ޖެނޮމިކް ޑާޓާއެވެ. މިދިރާސާއިން އެނގޭގޮތުގައި ވައިރަސް އެންމެ ފަސޭހައިން ޖެހެނީ އެހެން ދިރޭއެއްޗިއްސަށްވުރެ ބޮޑަށް އިންސާނުންނަށެވެ. މާނައަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވައިރަސް ފެނުނުއިރުވެސް ވަނީ އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ވަދެ ވައިރަސްއަށް ބަދަލުތައް އަންނަން ފަށާފައެވެ.

އަދި އިންސާނުންނާ ހަމައަށް ވައިރަސް ވާސިލްވުމުގައި އެހެން ޖަނަވާރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ވައިރަސް އަކީ ޗައިނާގެ ލެބޯޓްރީއަކުން އުފައްދާފައިވާ ވައިރަސް އެއްކަމަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް މިހޯދުމާއެކުވެސް އެއްކޮށް ދޮގުނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިހާރު ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް އިތުރު ޓެސްޓްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްގެންނޫނީ ކޮވިޑްގެ އަސްލު ދެނެނުގަނެވޭނެކަމަށް ސައިންސްވެރިން ދެކެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ވައިރަސް އަކީ ލެބޯޓްރީއަކުން ލީކުވި ވައިރަސްއެއް ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ވައިރަސްގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް އިތުރު ދިރާސާތަކެއް ކުރެވެންޖެހޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއެކު އަދި މިކަމަށް އިތުރު ވަގުތުނަގާނެކަމަށް ސައިންސްވެރިން ދެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް