ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 11:27
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރަން މިނިސްޓްރީން އެދުނު ވަރުގެ ބިމެއް ދޭން ކަންބޮޑުވޭ – ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް
 
ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައި ވާކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނޭ
 
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ ބައުންޑްރީއަށް އިތުރުކުރުމަށް 853،937 އަކަފޫޓުގެ ބިމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ބިމެއްކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އޮތީ އަންގާފައި
 
މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހަގީގަތާ ޚިލާފު މައުލޫމާތު ފަތުރާނަމަ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނޭ

ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އެދުނު ވަރުގެ ބޮޑު ބިމެއް ދޭން ކަންބޮޑުވާކަމަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކްގެ 800 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ގެ ދަށުން ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރާ ބިމުގެ ސަރަހައްދަށް 853،937 އަކަފޫޓު އިތުރުކުރަން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެރަށު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެއީ މުސްތަގުބަލުގައި އެއާޕޯޓު ބޮޑުކުރުމަށާއި، އެބިމުން ބައެއް، އެމްއެންޑީއެފްގެ ނޮދަން އޭރިއާގެ މައި މަރުކަޒު ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަށާއި، އެއަރޕޯޓާއެކު ހަދާ ސިޓީ ހޮޓަލަށް ބޭނުންކުރުމަށެވެ.

ހަނިމާދޫއިން މިވަރުގެ ބިމެއް ދިނުމާމެދު އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ގެންދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ އެ ކަންބޮޑުވުންތައް މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައި ވާކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. އަދި އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީއަށް އެވަރުގެ ބޮޑު ބިމެއް ބޭނުންވޭތޯ މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވާފައި ވާކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ޖަވާބާ ހަވާލާދީ، ކައުންސިލުން ބުނީ، ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ ބައުންޑްރީއަށް އިތުރުކުރުމަށް 853،937 އަކަފޫޓުގެ ބިމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ބިމެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީން އަންގާފައި ވާކަމަށެވެ.

މި ވަރުގެ ބޮޑު ބިމެއް ދިނުމާމެދު ކައުންސިލްގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާ ކުރަމުން ދާކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ އެވަރުގެ ބޮޑު ބިމެއް ނުދީ، ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން އެދޭ ބިން ވީހާވެސް ކުޑަކޮށް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުއަށް އިތުރުކޮށް، މަސައްކަތް ނުހުއްޓި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ވޭތޯ މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާ ކުރަމުން ދާކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ކައުންސިލް ބަދުނާމު ވާގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ ނަމާއި ފޮޓޯ ބޭނުންކޮށްގެން ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ނުވަތަ ފޮޓޯ މީސް މީޑިއާގައި ހާމަކުރާތީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އެކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
75%
0%
0%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް