ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2021 | ބުދަ 18:30
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާންއާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންގްޕިންގް
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާންއާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންގްޕިންގް
ރޮއިޓަރސް
ޗައިނާ-ޕާކިސްތާނުގެ ގުޅުން
ޗައިނާ ނޫން ގޮތެއް ޕާކިސްތާނުން ހޯދަން ޖެހޭ
 
ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަތްދަށަށް ޕާކިސްތާނު ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް
 
ޕާކިސްތާނުން ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ޗައިނާއަށް ބަރޯސާވާ މަންޒަރު ފެނޭ

ޗައިނާ ނޫން ގޮތެއް ޕާކިސްތާނުން ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ސައުތް އޭޝިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ފޯރަމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޕައުލޯ ކަސާކާ ބުނެފިއެވެ.

ޕައުލޯ ކަސާކާ ޝާއިއު ކުރި ލިޔުމެއްގައި ބުނީ ޗައިނާއިން ޖީ7 ސަމިޓްގައި ހުށަހެޅި "ބްލެޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވް" އަށް ތާއީދުކުރަން ޕާކިސްތާނުން ނިންމީ ޗައިނާގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށެވެ. އަދި ޕާކިސްތާނުން ޗައިނާއަށް ބަރޯސާވާނަމަ އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ޕާކިސްތާނު ޗައިނާގެ ވަކިތަކުގެ ދަށުވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ޕައުލޯ ކަސާކާގެ ލިޔުމުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކަސާކާ ބުނީ ޗައިނާއާ ޕާކިސްތާނުން ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާއާ އޮތް ވާދަވެރި ކަމެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން 1950ން ފެށިގެން ޗައިނާއިން ޕާކިސްތާނަށް ދިފާއީ ގޮތުން އެހީވަމުން އައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު، ޕާކިސްތާނުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަނގުރާމަވެރިން ބާރު ހިންގަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ނުލިބޭނަމަ ޕާކިސްތާނުވެސް ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަތްދަށަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ޕާކިސްތާނުން ޗައިނާގެ "ބްލެޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވް"އަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، އިންޑިއާއިން ވަނީ އެމެރިކާއިން ހުށަހެޅި "ބިލްޑް ބެކް ބެޓަރ" ޕްލޭން ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އިންޑިއާއިން ވަނީ ޗައިނާގެ ޕްލޭންގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. ނަމަވެސް މި ޕްލޭންގައި އިންޑިއާގެ އަވަށްޓެރި ގައުމުތައް ކަމަށްވާ ޕާކިސްތާނާއި، ނޭޕާލް އަދި ސްރީލަންކާއިން ވެސް ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
20%
20%
20%
40%
0%
ކޮމެންޓް
23 ޖޫން 2021 | ބުދަ 20:39
ކޮއްކޮ
މީހަކު ބުނާ ހިޔާލީ ވާހަކަތައް ބިލިޔަނުން މީހުން އުޅޭ ނިއުކުލިޔަރ ބާރުތަކުގެ އަގުވެއްޓޭގޮތަށް ނުލިޔުއްވުން އެދެން .ބީބީސީ ރޮއިޓާސް ފަދަ ނިއުސްތަކުގައި ޚަބަރު ރިޕޯރޓްކުރަނީ ފެކްޓަރ އާއި އެކު..