ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 17:38
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ފާޠިމަތު ޔުމްނާ
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ފާޠިމަތު ޔުމްނާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަކުއްޖަކު ރަހީނުކޮށް މަރާލި މައްސަލަ
މަރާލާފައި ވަނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދެމުންދިޔަ ކުއްޖެއް- ޔުމްނާ
 
ކުއްޖާ އަށް ބޭނުންވާ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދެމުން ދިޔައީ އާއިލާ އާއި ގުޅިގެން
 
ކުއްޖާ އަކީ ސްކޫލަށްގޮސް ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދިޔަ ކުއްޖެއް
 
ކުއްޖާ އަކީ ތައުލީމީ ގޮތުން ރަނގަޅު ގާބިލުކަންހުރި ކުއްޖެއްކަމަށް ކުއްޖާގެ މުދައްރިސުން ފާހަގަކުރޭ

ރަހީނުކޮށްގެން މަރާލާފައިވާ ކުއްޖާ އަކީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދެމުންދިޔަ ކުއްޖެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ފާޠިމަތު ޔުމްނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރާލުމަށްފަހު ފޮއްޓަކަށްލައި، ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މޫދަށް އެއްލާލާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ ވަނީ، މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ކުޑަ ކުއްޖާ އަކީ އެމިނިސްޓްރީން ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދެމުންދިޔަ ކުއްޖެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ އެކުއްޖާ އަށް ބޭނުންވާ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދެމުން ދިޔައީ އާއިލާއާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި، އެކުއްޖާއަކީ ސްކޫލަށްގޮސް ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދިޔަ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކުއްޖާ އަކީ ތައުލީމީ ގޮތުން ރަނގަޅު ކުއްޖެއްކަމަށް ކުއްޖާގެ މުދައްރިސުން ފާހަގަކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި ކުއްޖާގެ މަރުގެ ވާހަކައަކީ ލިބިވަޑައިގަތް ކުއްލި ސިހުމެއް ކަމަށާއި، އެވާހަކައާއެކު އާއިލާއަށް ބޭނުންވާނެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާއިލާއަށް ބޭނުންވާނެ ސޯޝަލް ސައިކޯ ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، އާއިލާގެ ހިތްދަތިކަން ކުޑަކުރުމަށް ކޮށްދެވޭނެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޔުމްނާ ވަނީ މިހާދިސާގެ ވާހަކަތައް އާންމުކުރާއިރު، ކުއްޖާއާއި އާއިލާގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުން ނުވާނެހެން އަމަލުކުރުމަށާއި، އަދި އާއިލާގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން މީޑިއާތަކުން މިހާދިސާގެ މައުލޫމާތުތައް ރިޕޯޓްކުރާއިރު، ސައްހަ މައުލޫމާތު ރިޕޯޓްކުރުމަށާއި، މިމައުލޫމާތުތަކުން އާއިލާއަށް ލިބޭނެ ނަފްސާނީ ހިތްދަތިކަން ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް އަމަލުރުމަށް ޔުމްނާ ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރަައްވާފައެވެ. އަދި ކުއްޖާއާ އާއިލާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާނުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާއިރު، ކުއްޖާގެ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާ ކުރާ މީހުންނާ މެދު ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ކަމަށް ވަނީ ހަދާންކޮށްދީފައެވެ.

މިހާރުވެސް ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ކުއްޖާގެ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކުރުން މިނިސްޓްރީން ކުށްވެރިކޮށްފައިވާއިރު، ކުއްޖާގެ މަރުގެ ޚަބަރާއެކު މީސްމީޑީއާގައި ކުއްޖާއާއި އާއިލާ ކުށްވެރިކޮށް މިދަނޑިވަޅުގައި މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ އާއިލާއަށް ދިމާވެފައިވާ މި ހިތާމަވެރި ދަނޑިވަޅުގައި އިތުރު ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި، ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ އިޙުސާސްތަކަށް އިހުތިރާމުކޮށް މިފަދަ ޚަބަރުތަކާއި ކުއްޖާގެ ފޮޓޯތަކާއި މަޢުލޫމާތު ދައުރުނުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ރަހީނުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ މައްސަލައެއް މި މަހުގެ 20ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާތީ، އެ ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް، އެ ކުއްޖާ މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނީ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ދަންވަރު 2:38ހާއިރުއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 17 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި، 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު މިހާރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
13%
6%
56%
21%
2%
2%
ކޮމެންޓް
23 ޖޫން 2021 | ބުދަ 00:53
އާދަނު
ނޫސް ބަޔާންއެއް ބޭވުމަކުން ނުފުދޭ ތިކަން ކުރި ދެމީހުން ރަޖަމްކުރޭ މިކަހަލަމީހުން މަރަން ޖެހޭނެ އަހަރުމެންގެ ދަރިން ރައްކާތެރި ކުރުމައްޓަކާ ރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާތަކަން މިކަން ނުކުރެވެންޏާ ރައްޔިތުންނާ މިދެމީހުން ހަވާލު ކުރޭ