ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2021 | ބުދަ 11:07
ނަރުހަކު ކޮވިޑް-19އިން ދިފާއުވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ޑޯޒެއް ދައްކާލަނީ
ނަރުހަކު ކޮވިޑް-19އިން ދިފާއުވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ޑޯޒެއް ދައްކާލަނީ
އަލްޖަޒީރާ
ކޮވިޑް ވެކްސިން
އެސްޓްރަޒެނަކާ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާ މުއްދަތު ދެގުނައަށް އިތުރު ކުރީ ސައިންސްވެރިންގެ ހުއްދަ ނުހޯދާކަން ހާމަވެއްޖެ
 
ސައިންސްވެރިން ލަފާދިނީ، 8 ނުވަތަ 12 ހަފްތާގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް
 
ދުވަސް އިތުރު ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު، އެހެން ނަމަވެސް ގޮތެއް ނުނިންމާ

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެސްޓްރަޒެނަކާ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާ މުއްދަތު ދެގުނައަށް އިތުރުކުރުން އެއީ ސައިންސްވެރިންގެ ނިންމުމެއް ނޫން ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އެ ގައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީންވަނީ އެސްޓްރަޒެނަކާގެ ދެވަނަ ޑޯޒާ ޖަހާ މުއްދަތު، ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާތާ 12 ނުވަތަ 16 ހަފްތާ ފަހުން ޖެހޭނެ ކަން މެއި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. ކުރިން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަނީ، ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާތާ 6 ނުވަތަ 8 ހަފްތާ ފަހުންނެވެ. ދުވަސް އިތުރު ކުރީ، ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ވެކްސިން ލިބުމުގައި ހުރި ދަތި ތަކާއެކުގައެވެ.

އިންޑިއާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ދުވަސް އިތުރުކުރީ، ނޭޝަނަލް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް އޮން އިމިއުނައިޒޭޝަންގެ ލަފަޔާ އެކު ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން އެ ގްރޫޕްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ. 14 މެންބަރުން ހިމެނޭ މި ގްރޫޕްގެ 3 މެންބަރަކާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓާރސްއިން ބުނެފައިވަނީ، ދުވަސް އިތުރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މައުލޫމާތު ނެތް ކަމަށެވެ. އެ ގްރޫޕުން ދުވަސް އިތުރު ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ކިހާ މުއްދަތެއްކަން ކަނޑަނާޅާ ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ދެން ދިމާވާނެ ކަންކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް އެއް ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަަށް ވެސް އެ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރަކާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ ގްރޫޕްގެ އެހެން މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ މެތިއު ބުނެފައިވަނީ، ސައިންސްވެރިން ލަފާދިނީ، 8 ނުވަތަ 12 ހަފްތާގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ބަދަލު ގެނައީ، ސައިންސްވެރިންގެ ތަހުލީލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާ ކޮށް ކަމަށެވެ.

މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް މެއި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވެސް ބުނެފައިވަނީ، މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ނިންމީ، ސައިސްވެރިންގެ ނިންމުންތަކަށް ބިނާކޮށްކަމަށެވެ. ވެކްސިން ލިބުމުގެ ދަތިކަން ހުރުމުން ނޫން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
10%
10%
0%
80%
0%
0%
ކޮމެންޓް
18 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 05:54
އަހަންމަ
މިވަރުގެ ބޮޑެތިއޮޅުވާލުން އޮޅުވާލާއިރުވެސް އަދިވެސް ސަރުކާރު މިއުޅެނީ މިބައިގަނޑުގެ ފައިބުޑަށް ވެއްޓެން.. މިވެރިން މިރާއްޖެއަށް އަތްގަދަކުރަނީ ބޭރުގެއެހެން ބާރުތަކުން ސަލާމަތްކުރާށޭބުނެފަ މިދެނީ އަރައިނުގަނެވޭފަދަގެ ބޮޑެތިގެއްލުން..