ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2021 | ހޮނިހިރު 11:57
ާމާލެ ސިޓީ މަގުތައް ސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ތެރެއިން
ާމާލެ ސިޓީ މަގުތައް ސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
މާލެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން އޮންލައިންކޮށް
 
މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިންވެސް ބައިވެރިވޭ
 
މި ބައްދަލުވުމުގެ ލިންކް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައި
 
ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ 15 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:30ގައި ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް

މާލެ ސިޓީގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 15 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދާނީ ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށެވެ.

މާލޭގެ ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ ޕްލޭން ނުވަތަ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އޮންލައިންކޮށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ދަޢުވަތު ދީފައެވެ. އަދި މިމަހުގެ 15 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި ބާއްވާ މި ބައްދަލުވުމުގެ ލިންކް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ލޮގް-އިން ވާ ރައްޔިތުންނަށް މާލެ ސިޓީގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާގުޅޭގޮތުން ދޭން ބޭނުންވާ ޚިޔާލާއި ލަފާ ޗެޓް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. އަދި ވަގުތު އޮތް މިންވަރަކުން ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އާއްމުންނަށް ދޭނެކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގުޅިގެންކަމަށްވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ސިޓީގައި ނުވަތަ ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ ބޯޑުން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ތައްޔާރުކޮށް، ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެކަށައަޅައި މުޅި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި، ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުމާއި، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ކައުންސިލްގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމުގައި އެހީތެރިވެދީ، އެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ، އެ މިނިސްޓްރީތަކުން ކަނޑައަޅާގޮތަކަށް ޤަވާއިދުން ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސިޓީއާއި ސީޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ ބިމާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސަރަޙައްދުތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރުމާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ މަޝްވަރާއާ އެއްގޮތަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަކީވެސް ކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
13 ޖޫން 2021 | އާދީއްތަ 05:50
ޖުލައި
ކޮބާތަ ލިންކު ހަބަރުގަ ޖަހާލަބަލަ