ވިއެނާ ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ
ވިއެނާ ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮމިޓީން ފާސް ކޮށްފި
 
މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވުމަށް ނިންމީ ދިވެހީން ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ވެހިކަލް ދުއްވާއިރު ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް
 
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މި ދެ ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ނިންމަވާފައި
ކ. މާލެ |
މިކޮންވެންޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މަޖިލީހަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވާފައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ވިއެނާ ކޮންވެންޝަންސް އޮން ރޯޑް ޓްރެފިކް 1968 އާއި، ވިއެނާ ކޮންވެންޝަންސް އޮން ރޯޑް ސައިންސް އެންޑް ސިގްނަލްސް 1968 ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ފާސް ކޮށްފިއެވެ.

މި ކޮންވެންޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅު، އަމީންޢާންމު އިއްވަވާފައެވެ.

މިސިޓީފުޅުގައި ވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރޯޑް ޓްރެފިކްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެއްހަމަ އިޖުރާތުތަކެއް އެކުލަވާލުމާއި އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކާ ގުޅިގެން އެފަދަ ގައުމުތަކުގެ މަގުތަކާއި، ޓްރެފިކް ނިޝާންތަކާއި، ޓްރެފިކާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް އެއްހަމަކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ދެ މުއާހަދާކަމުގައިވާ ވިއެނާ ކޮންވެންޝަންސް އޮން ރޯޑް ޓްރެފިކް އާއި ވިއެނާ ކޮންވެންޝަންސް އޮން ރޯޑް ސައިންސް އެންޑް ސިގްނަލްސްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމަވާފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު އޮތް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ދެ ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ އެކަމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ރައީސްގެ ސިޓީފުޅުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ޢާއިޝަތު ނަޙުލާ ވިދާޅުވީ، ވިއެނާ ކޮންވެންޝަންސް އޮން ރޯޑް ޓްރެފިކް 1968 އާއި ވިއެނާ ކޮންވެންޝަންސް އޮން ރޯޑް ސައިންސް އެންޑް ސިގްނަލްސް 1968 ގައި ބައިވެރިވުމުން، ރާއްޖޭގެ ލައިސަންސް ބޭނުން ކޮށްގެން ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެހެން ގައުމުތަކުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވުމަށް ނިންމީ، އަވައްޓެރި ގައުމުތަކުގައި އުޅޭ ދިވެހީންނަށް، ޚާއްސަކޮށް ކިޔަވާ ކުދިންނަށް، ވެހިކަލް ދުއްވާއިރު ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާންމުކޮށް ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިން ދިރިއުޅޭ އެއް ގައުމު ކަމުގައިވާ މެލޭޝިއާއަކީ ވެސް މި މުއާހަދާގެ މެންބަރެއްކަން އެކަމަނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި މުއާހަދާގައި ރާއްޖެއިން ސޮއި ކުރާއިރު، މުއާހަދާގެ މާއްދާއަކަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އެހެން ގައުމުތަކުގެ ވެހިކަލް ގެނެސް ރާއްޖޭގައި ދުއްވޭ ގޮތަށް އޮންނަ މާއްދާއަށް ރާއްޖެއިން އަމަލުކުރުމަށް ނިންމައިފިނަމަ، މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މާލޭގައި ތޮއްޖެހުން އިތުރުވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާ ކުރިއިރު ވަޒީރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތާއީދާއެކު، އެ މާއްދާ ރިޒަވޭޝަނަށް ލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މި މުއާހަދާގެ މަގުސަދަކީ، ރޯޑް ޓްރެފިކްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، އަދި ހަމަހަމަ އިޖުރާތުތަކެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، އެއްގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކާ ގުޅިގެން އެފަދަ ގައުމުތަކުގެ މަގުތަކާ ޓްރެފިކް ނިޝާންތަކާ ގުޅޭ އެހެން އުސޫލުތައް އެއްގޮތް ކުރުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved