ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާ
މޭޑޭ މުޒާހަރާގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމު ހުރީ ގާނޫނުގައިވާ މިންގަނޑަށް- މިނިސްޓަރ
 
މެންބަރު މީކާއިލް މައިގަނޑު ތިން ސުވާލެއް ކުރައްވާފައިވޭ
 
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް އަޙުމަދު ނަސީމު ކުރެއްވި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު މިނިސްޓަރ ވަނީ ސިޓީއަކުން ދެއްވާފައި
ކ. މާލެ |
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އިމްރާން އަބްދުﷲ
ހޯމް މިނިސްޓްރީ

މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމު ހުރީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް، ސަރވިސް ނަމްބަރު ފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޭޑޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރުމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަޙުމަދު ނަސީމު ކުރެއްވި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު މިނިސްޓަރ ވަނީ ސިޓީއަކުން ދެއްވާފައެވެ. މި ސިޓީ އިއްވާފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމެވެ.

މެންބަރު މީކާއިލް މައިގަނޑު ތިން ސުވާލެއް ކުރައްވާފައިވާއިރު ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހާމަކުރާއިރު، ހުރިހާ ފަހަރަކު އެއް އުސޫލުން އަމަލުނުކުރަނީ ކީއްވެތޯ ކުރެވުނު ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ތަހުގީގުކުރާ ޖިނާއީ ކުށްތަކުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ވަނަވަރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން އަބަދުވެސް ހާމަކުރަމުން ދަނީ ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި އަމަލުކުރެވޭ އެއް އުސޫލެއްގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން ވަނަވަރު އާންމުކުރާއިރު ޖިނާއިީ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށުގެ ތަބީއަތާއި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނާއެކު އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ މައްޗަށް ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ގަރީނާއާއި، އެމީހަކީ ތަކުރާރުކޮށް ކުށުގެ އަމަލުކުރުމުގެ ރެކޯޑު އޮތް މީހެއްތޯއާއި އެ ކުށުގެ އަމަލަކާ މުޅި މުޖްތަމައުގެ މަސްލަހަތު ގުޅިފައިވާ މިންވަރާ މިފަދަ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ވަނަވަރާއި އެ މައްސަލައަކާ އެ މީހާއާ އޮތް ގުޅުން ބަލައި މައްސަލައާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ހިނގަމުންދާ ތަހުގީގަށް ހުރަސްނޭޅޭ ގޮތަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާއިރު ބަލާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 1 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހު ރަސްފަންނުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމަށް ބޭއްވި އެއްވުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން އެ މައްސަލައާ މެދު ގޮތް ނިންމުމުގެ މަރުހަލާ ހިނގަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

އެރޭގެ މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ކުއިކް ރިއެކްޝަން ޓީމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި 10 ފުލުހުންގެ ތެރެއިން 8 ފުލުހުންނަކީ ޕަބްލިކް އޯޑަރ ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފުލުހުން. އަދި ބާކީ ދެ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އެއް ފުލުހަކީ ޕަބްލިކް އޯޑަރ ޓްރެއިނިންގ ހަދާފައި ނުވި ނަމަވެސް ޓީމު ލީޑް ކުރަމުން އަންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެފައިވާ ފުލުހެއް. އަދި އަނެއް ފުލުހަކީ މިހާތަނަށް ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިނުވާ ފުލުހެއް.
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އިމްރާން އަބްދުﷲ

މުޒާހަރާތަކާއި އެކިއެކި އެއްވުންތައް ރޫޅާލުމުގައި ދިވެހި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު ބޮޑީ ކެމެރާ ބޭނުން ނުކުރަނީ ކީއްވެތޯ ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ބޮޑީ ކެމެރާ ބޭނުން ކުރުމަކީ ޕޮލިސީ ލެވަލްގައި އެކަން ކުރަން ނިންމާ ކެމެރާތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެންޑަމިކާ ގުޅިގެން ބަޖެޓުން އެ ޚަރަދު ނުކުރެވުމާ ގުޅިގެން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެކަން ހިމަނާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި 1400 ކެމެރާ ހޯދުމަށްޓަކައި ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައި ރިލައިބިލިޓީއަށް ބަލައި އެމެރިކާއިން ކެމެރާ ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން ނުފެންނަކަމަށް ޓެންޑަރ ބޯޑުން 5 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހު ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ބޮޑީ ކެމެރާތައް ހޯދުމަކީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވެސް ޓާގެޓެެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved