ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 20:50
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޞާލިޙުގެ މައްޗަށް ކުރި ތުހުމަތު
"ރައީސް ނަޝީދަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑު އެޔަށް ހުރަސް ނާޅާނެކަން"
 
އިންކުއަރީއަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވަން
 
އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ރައީސް ނަޝީދު
 
ހަމަލާދިން ބަޔަކާއި މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ތިބި ބައެއް ހޯދައި އެކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން ޖެހޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންކުއަރީއަށް ހުރަސް ނާޅުއްވާނެކަން ރައީސް ނަޝީދަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވަކިވަކި ސިފައިން 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ނުކުރަން އިސްވެ އުޅުއްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާރސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ މެމްބަރު ޙަސަން ލަޠީފު މެދުވެރި ކުރައްވައި، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕްގައި ޕޯސްޓް ކުރި މެސެޖެއްގައިވަނީ، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ލޮބީ ކުރައްވައިގެން އަސްކަރިއްޔާގެ ވަކިވަކި ސިފައިން 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވިޔަ ނުދޭން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސަބަބެއް އެމަނިކުފާނަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ވިސްނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސިއްރުކުރަން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ވިދާޅުވެ، އެ މެސެޖްގައި ސުވާލު އުފައްދަވާފައިވެއެވެ. ޙަސަން ލަޠީފު މެދުވެރި ކުރައްވައި ރައީސް ނަޝީދު ފޮނުއްވި މި މެސެޖްގެ ސްކްރީން އިމޭޖްތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ.

އަންގާރަދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ސުވާލަކަސް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދު އެހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އިންކުއަރީއަށް އެމަނިކުފާނު ހުރަސް ނާޅުއްވާނެކަން ރައީސް ނަޝީދުވެސް ގަބޫލު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑު އެޔަށް ހުރަސް ނާޅާނެކަން، އެމަނިކުފާނު އެހެން ވިދާޅުވެފަ ވީނަމަވެސް.
އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަކީ ރާއްޖޭގައި އެފަދަ ކަމެއް އިތުރަށް ތަކުރާރުވެގެން ނުވާނެފަދަ ބިރުވެރިކަމެއް ކަމަަށާއި، ހަމަލާދިން ބަޔަކާއި މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައި ފިލާ ތިބި ބައެއް ހޯދާ އެކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން ޖެހޭކަމަަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ފެންނަނީ މި މައްސަލާގައި އެކި ވާހަކަތައް ދެކެވެމުން އައިސް މައްސަލައިގެ އަސްލު ގެއްލި މުޅިން އެހެން ދިމާއަކަށް އަމާޒު ހިފާފައި ހުރިތަން ކަމަށާއި، އެފަދަ ވާހަކަތައް ފެތުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިވަގުތު އަމާޒަކަށްވާންވީ އެފަދަ ކަންކަން ރާއްޖޭގައި ހިނގިޔަނުދީ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށްކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާތަނަށް އައި އިންތިޚާބުތަކުގެ ތެރެއިން 2019ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ލިބުނު ކާމިޔާބީއަކީ ގިނަބައެއްގެ މަސައްކަތުން ހޯދުނު ކާމިޔާބީއެއްކަމަށް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެއިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ނަޝީދުވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވީވެސް ރައީސް ނަޝީދުކަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންކުއަރީ ކުރިއަށްގެންދަނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް ނެތި ކަމަށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހޯމަދުވަހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
33%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް