ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 18:55
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ފޮރިންގ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ  ޝާހިދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ފޮރިންގ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އދ. އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި
ޝާހިދު ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ޤާބިލު: ރައީސް ނަޝީދު
 
ޝާހިދަކީ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އެންމެ ޤާބިލު ކެނޑިޑޭޓު- ނަޝީދު
 
މިނިސްޓަރ ޝާހިދާ ވާދަ ކުރައްވަނީ، އަފްޣާނިސްތާންގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދަކީ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އެންމެ ގާބިލު ކެނޑިޑޭޓުކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އދ. ގެ 76 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަ ކުރައްވަނީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޒަލްމާއި ރަސޫލްއެވެ.

Advertisement

މި އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އަބްދުﷲ ޝާހިދަކީ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އެންމެ ގާބިލު ކެނޑިޑޭޓު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޝާހިދަކީ ހުނަރުވެރި އަދި ވާދަވެރި ކެނޑިޑޭޓެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެންވިޔަސް، ނުވަތަ ސުލްހަ ގާއިމު ކުރުމާއި، ރެފިއުޖީންނާ ގުޅުންހުރި ކަމެއްވިޔަސް، އެކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އޮމާންކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު ނިންމަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މިނިސްޓަރ ޝާހިދަށް އަދި ރާއްޖެއަށް އެ ވޯޓު ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބު ރޮޓޭޝަން އުސޫލުން އޮންނައިރު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އިންތިޚާބު ކުރަނީ އެފްރިކާ، އޭޝިއާ ޕެސިފިކް، އިރުމަތީ ޔޫރަޕު، ލެޓިން އެމެރިކާ، އަދި ކެރީބިއަންގެ އިތުރުން ހުޅަނގު ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގެ ބޭފުޅުންނެވެ.

މިފަހަރު ފުރުސަތު ލިބުނީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ގައުމުތަކަށެވެ. މި ސަރަހައްދަށް ބަލާއިރު، މީގެ ކުރިން އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ، އަދި ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރުން އަފްޣާނިސްތާނުން ވަނީ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާފައެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ކެންޑިޑޭޓުން އެބޭފުޅުންގެ "ވިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް" އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
60%
20%
20%
0%
0%
ކޮމެންޓް