ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 14:29
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދެމުން ގެންދާ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބްރީޗްވިގޮތް ހޯދުމަށް 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕާލަމެންޓަރީ އިންކުއަައިރީގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްދަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދެމުން ގެންދާ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބްރީޗްވިގޮތް ހޯދުމަށް 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕާލަމެންޓަރީ އިންކުއަައިރީގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްދަނީ
މަޖިލިސް
214 ކޮމިޓީގެ ޕްރެސް
މި މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގައި އިންކުއަރީގެ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ނެރެވޭނެ - އަސްލަމް
 
މިހާތަނަށް 35 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި 83 ގަޑިއިރު މި މަސައްކަތަށް ހޭދަކުރެވިއްޖެ
 
ސުވާލުކުރުމަށް 40 އޮފިސަރެއްގެ ނަން ހިމެނޭ ލިސްޓެއް އެކުލަވައެއް ނުލައި
 
އެކުލަވަލާފައިވާ ޓައިމްލައިނާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދޭ

ޕާރލިމެންޓް އިންކުއަރީ ނިންމައި މި މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް 241 ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށްފަހު އެމަނިކުފާނަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ފޯރުކޮށްދޭ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗުވިގޮތް ބެލުމަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ކޮމިޓީން ހިންގާ މި އިންކުއަރީއާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، އެކުލަވަލާފައިވާ ޓައިމްލައިނާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ މި މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގައި ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް 35 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި 83 ގަޑިއިރު މި މަސައްކަތައް ހޭދަކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި، ކޮމިޓީން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް ހޯދަން މިހާތަނަށް ހަތް ފަރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބޭރުން ވެސް އިތުރު ފަސް ބޭފުޅެއްގެ ފަރާތުން ވެސް މައުލޫމާތު ހޯދާފައިވާނެކަން އަސްލަމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އިންކުއަރީއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް، އަސްކަރިއްޔާގެ ފަރާތުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ކޮމިޓީއަށް ޔަގީންކަން ދެއްވި ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އަސްކަރިއްޔާއިން ސުވާލުކުރަން އެކުލަވާލި ލިސްޓްގައި ހިމެނެނީ 29 ސިފައިންގެ ބޭކަލުންނާއި، ފުލުހުންގެ 7 ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަަމަވެސް ކޮމިޓީން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް ލިބޭ މިންވަރަށް ބަލައި، މި ލިސްޓަށް ބަދަލު އައުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮމިޓީން ސުވާލު ކުރުމަށް 40 އޮފިސަރެއްގެ ނަން ހިމެނޭ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގު ކުރައްވައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، އޭނާ 40 އޮފިސަރުންގެ ލިސްޓެއް ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން ވެސް އެެއްބާރުލުން ލިބޭ ކަމަށާއި، އިންކުއަރީ ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއްނެތި ކަަމުގެ ޔަގީންކަން އަސްލަމް ދެއްވިއެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޗައިނާގެ ވައިސް ޗެއަރމަން އޮފް ދަ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ އޮފް ޔުނާން ޕްރޮވިންޝިއަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފަތުރުވެރިންނަށް ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ ދޭން ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި