ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 13:41
މިނިސްޓަރ އޮފި ޑިފެންސް މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
މިނިސްޓަރ އޮފި ޑިފެންސް މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓެރަރިޒަމްއާއި ހައްދު ފަހަނައަޅާ ދިއުމުގެ އަމަލުތަ
"ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއަށްފަހު ތަންތަން ގޮއްވާލަން އުޅޭކަމަށް ބުނެ ޕްރޭންކް ކޯލްތަކެއް ލިބުނު"
 
މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ ވަކިވަކި ސިފައިން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުވުމަށް ސިފައިން ނިންމި ގޮތް ތަފްސީލުކޮށްދެއްވައި، އިންކުއަރީއަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވަނީ މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭން މަގުފައިވާ މިފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމަށް ގޮވާލައްވާފައި
 
ބަޔަކަށް މިއީ ސަމާސާއަކަށްވިޔަސް އެމްއެންޑީއެފުން މިއިންކޮންމެކަމެއް ވެސް ސީރިއަސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާކަމަށް ވިދާޅުވި

މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާއަށްފަހު، ތަންތަން ގޮއްވާލަން އުޅޭކަމަށް ބުނެ "ޕްރޭންކް" ކޯލްތަކެއް ލިބުނުކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާ މިދިޔަ އަހަރު ފެށުނުތަނާހެން މި މަސައްކަތުގައި ސިފައިން އެކި ފަންތީގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ސިފައިން ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް ވެސް ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެއް އިރެއްގައި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވި މި މުއައްސާސާއާއި މުއައްސަސާގެ އޮފިސަރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު މަސައްކަތްތައްކަމަށް ރައްޔިތުން މިއަދު ބުނަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ އައު އިތުބާރާއެކު މިއަދު ކޮވިޑް ފެސިލޓީއެއް ތަރައްޤީކުރަންކަމުގައިވިޔަސް، ނޫނީ ވެކްސިނާއި ސާމްޕަލް ފަދަ ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުންކަމުގައިވިޔަސް މިކަންކަން ސިފައިނާ ހަވާލުކުރުމަށް ރައްޔިތުން އެދޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއާއެކު މިއަދު ސިފައިންގެ ޒިންމާ އިތުރުވެފައިވާއިރު، މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާއާއެކު އެމްއެންޑީއެފުންވަނީ "އެމްބަރ" އަށް ސެކިއުރިޓީ ސްޓޭޓަސް މަތިކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މިފަދަ ނާޒުކު ދަނޑިވަޅެއްގައި ނިރުބަވެރި އިތުރު ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ވެސް އައުން އެކަށީގެންވާތީ އެކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެތިބޭކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ މާރިޔާވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއަށްފަހު ތަންތަން ގޮއްވާލަން އުޅޭކަމަށް ބުނެ "ޕްރޭންކް" ކޯލްތަކެއް ލިބުނުކަމަވެ. ބަޔަކަށް މިއީ ސަމާސާއަކަށް ނުވަތަ ސަކަރާތަކަށް ވިޔަސް އެމްއެންޑީއެފުން މިއިންކޮންމެކަމެއް ވެސް ސީރިއަސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ، ސަމާސާއަކަށް ވެސް މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭން މަގުފަހިވާ މިފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން މުޅިރަށް "އެމްބަރ" އަށް ސެކިއުރިޓީ ސްޓޭޓަސް މަތިކުރި. އޭގެ ފަހުން ބައެއް ފަހަރަށް ޕްރޭކް ފޯން ކޯލްތައް ލިބޭ ތަންތަން ގޮއްވާލާށޭ މިއުޅެނީ ކިޔާފައި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް އެއީ މަޖަލަކަށް ސަމާސާއަކަށް ނޫނީ ޓެސްޓްކޮށްލަން ކުރާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން. އެއީ މިހެން ކަންތައް ކުރީމަ މުޅި މުއައްސަސާ އެލާޓަށް އަންނާނެ. އަދި އެންމެ ރަނގަޅު އެއީ ހުސްފޮއްޓެއްކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޗެކްކޮށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ޑިސްމިސްނުކޮށް މަސައްކަތްކުރަނީ. އަޅުގަނޑުގެ އިލުތިމާސްއަކީ ސަމާސާއަކަށް ވެސް މިފަދަ ހައްސާސް ދަނޑިވަޅެއްގައި ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭން މަގުފައިވާ މިފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން.
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ / ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންކުއަރީއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ މި އިންކުއަރީއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވާ ކަމަށާއި މަޖިލީހުން އަހާ ކޮންމެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދޭން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ މަޖިލީހުގެ އިންކުއަރީއަށް ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް އެކަމަނާ ހާޒިރުކުރުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން އެ މުއައްސަސާގެ ކަންކަން ރަަނގަޅުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފައާއި ރިކޮމެންޑޭޝަން އަބަދުވެސް ބަލައިގަންނާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލައިގެންދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސެކިއުރިޓީ ބްރިީޗްވި ގޮތުގެ އިންކުއަރީއެއް ހަދަން ނިންމައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން އެ މަަސަައްކަތް ފެށީ މެއި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ މަޖިލީހުގެ އިންކުއަރީއަށް ވަކިވަކި ސިފައިން ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރު ނުކުރަން ނިންމިގޮތުގެ ތަފުސީލު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީގެ 241 ވަނަ މާއްދާގައި ވެސް އޮވޭ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރު ހިނގާނެ. އެއީ ޖަމުޢުކޮށް އޮންނަކަމެއް. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް މުޅި އަސްކަރިއްޔާ ހިމެނޭގޮތައް މަޖިލީހުގެ ބާރު ހިނގާނެ. އެކަމަކުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަކީ 129ވީ އަސްކަރިއްޔާއެއް. މިބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ މި ބޭފުޅުންގެ ލަފާދޭ މަޖިލީހުން އެމީހުންގެ ވަކިވަކި މީހުންނަށް ނަން ޖަހާފައި ސިއްރު ޖަހާފައި ވަކިވަކިން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވާން އެންގީމަ މި ކުދިން ކަންބޮޑުވުން ހިފައިގެން އާދޭ. ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގައި މި އޮންނަނީ ސިފައިންގެ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި ސިފައިންނަށާއި، ސިފައިންގެ ލީޑަޝިޕަށާއި، މިނިސްޓަރަށާއި، ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލަށާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް. މިހެން ކަން އޮއްވާ އެކުދިން ފަރުދީގޮތުން ސިއްރުޖަހައިގެން ކަމުގައިވިޔަސް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރާކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ޤާނޫނީ ކުށަކަށް ވެދާނެތީ އެކުދިން އެދުނީ ސިފައިންގެ ލީޑަޝިޕުން ލަފައެއް. ސިފައިންގެ ލީޑަޝިޕުން މިކަން ގެންދެވީ ސިފައިންގެ ލަފާދޭ މަޖިލީހަށް. ސިފައިންގެ ލަފާދޭ މަޖިލީހަކީ ސިފައިންގޭގައި އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންވާ ބޭފުޅުން. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންވާނެ ހުރިހާ ޖެނެރަލުންނާއި، ކާނަލުންނާއި، އޭރިއާ ކޮމާންޑްތަކާއި، ސިފައިންގެ ތެރޭގައި މަޤާމުގެ ގޮތުން އެންމެ މަތީ އަންހެން ސިފައިން ވެސް. ސިފައިންގެ ކަންކަމުގައި ލަފާދޭން ޤާނޫނުން މަތިކުރަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށާއި، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް. މިފަހަރު ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބޭނުންވީ ސިފައިންގެ ލަފާ ބަޔާންކުރަން. އެބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވީ މުއައްސާސާއޭ ޖަވާބުދާރީވާނީ. މިހެންވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން މި މުއައްސަސާއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެމުންގެންދާނެކަމަށް. މިފަދަ އިންކުއަރީތަކުން ސަލާމަތީކަންކަން ހަރުދަނާވާނެކަން މި މުއައްސާސާއިން ޤަބޫލުކުރަން އިނގޭތޯ.
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ / ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށް ފަހު އެމްއެންޑީފްއަކީ ދެފުށްފެންނަ ޒިންމާދާރު އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެން މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާއަކަށްވެގެން ހިނގައްޖެކަމަށެވެ. މި ސަބަބައްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި އިތުބާރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އެމްއެންޑީއެފްއަށް އިތުރުވާކަން ތަކުރާރުކޮށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް