ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2021 | ހޮނިހިރު 11:29
ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއަށް ވަންނަވަނީ
ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއަށް ވަންނަވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ތަހުގީގެ
މަޖިލީހުގެ ތަހުގީގަށް ސީޕީ ހާޒިރުކޮށްފި
 
ސިފައިންގެ އިސްވެރިން ހާޒިރުވުމަށް ވަނީ އަންގާފައި
 
ފުލުުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރާނެ
 
ވަކިވަކި ފުލުހުންނާ ސުވާލު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަހުގީގަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ހާޒިރު ކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ރަައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދެމުންގެންދާ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ފޫއަޅުވާލި ގޮތް ބެލުމަށް 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ ތަހުގީގެކެވެ. މި ތަހުގީގަށް ފުލުހުންނާ ސިފައިން ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކުރުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޮމިޓީން ވަކިވަކި ސިފައިންނާ ސުވާލުކުރަން ބޭނުންވާކަން އެއްގުމުން އަސްކަރިއްޔާއިންވަނީ ވަކިވަކި ސިފައިންނާ ސުވާލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ސިފައިންގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވާނީ މުއައްސަސާއިން ކަމަށް ބުނެ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. އެއާއެކު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯހާއި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯހަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ސީޕީ ހާޒިރުކޮށްފައިވާއިރު ވަކި ވަކި ފުލުހުންވެސް ހާޒިރު ކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ. ސީޕީ ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ އިންޓެލިޖެންސާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށެވެ. މެއި 6ވަނަ ދުވަހުގެ ހާދިސާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބިފައިނުވާ ސީޕީވަނީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
5 ޖޫން 2021 | ހޮނިހިރު 18:59
ހ މ ޒ
ސަރުކާރު ދެމިއޮންނަން ބޭނުންނަމަ ލާދީނީ ބިލެއް ފާހެއް ނުކުރާނެ!