ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2021 | ހޮނިހިރު 08:58
ޑރ އެންތަނީ ފައުޗީ
ޑރ އެންތަނީ ފައުޗީ
ރޮއިޓަރސް
ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކ
ވުހާންގެ ލެބޯޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރި މީހުންގެ މެޑިކަލް ރިކޯޑްސް ހާމަކުރުމަށް ފައުޗީ ގޮވާލައްވައިފި
 
ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުންގެ އިތުރުން އެގައުމުގެ ސައިންސްވެރިން އަންނަނީ އެކަން ދޮގުކުރަމުން
 
ލޯބްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓްތައް އެމެރިކާއިން އަންނަނީ ދިރާސާކުރަމުން
 
ފައުޗީ ވަނީ ލެބޯޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހެއްގެ މެޑިކަލް ރިކޯޑްސް ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައި

ކޮވިޑް-19 އަކީ ޗައިނާގެ ލެބޯޓްރީއަކުން ލީކުވެފައިވާ ވައިރަސް އެއްތޯ ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް މައުލޫމާތުކަމުގައިވާ ވުހާންގެ ލެބޯޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ނުވަ މީހުންގެ މެޑިކަލް ރިކޯޑްސް ހާމަކުރުމަށް ޗައިނާއަށް އެމެރިކާގެ އިންފެކްޝިއަސް ޑިޒީސްގެ އެންމެ އިސް އެކްސްޕާރޓް ޑރ. އެންތަނީ ފައުޗީ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސް އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ފައުޗީ ވަނީ ލެބޯޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހެއްގެ މެޑިކަލް ރިކޯޑްސް ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އަހަރެން ބަލަން ބޭނުން 2019 ވަނަ އަހަރު ބަލިވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ލެބޯޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ތިން މީހުންގެ މެޑިކަލް ރިކޯޑްސް. އެމީހުން ހަމަ އަސްލަށް ވެސް ބަލިވިތޯ އާއި އެމީހުން ބަލިވީ ކީއްވެގެންތޯ އާއި ކޮންކަމަކާ ގުޅިގެންތޯ ބަލަން އަހަރެން ބޭނުން.
ޑރ އެންތަނީ ފައުޗީ

ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނީ އެކިގޮތްގޮތަށް ވާހަކަތައް ދައްކަމުންނެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އެއީ ވުހާންގެ ވައިރޮލޮޖީ ލެބޯޓްރީއެއްގައި އުފެއްދި އެއްޗެއްކަމާއި އެލޯބްޓްރީން ލީކުވި ވައިރެސްއެއްކަމަށް އަންނަނީ ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންނެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ އިންޓަލިޖެންސް އިދާރާތަކުން އަންނަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ޗައިނާއިން ރިޕޯޓްކުރުމުގެ ކުރިން އެލޯބްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓްތައް ދިރަސާކުރަމުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުންގެ އިތުރުން އެގައުމުގެ ސައިންސްވެރިން އަންނަނީ އެކަން ދޮގުކުރަމުންނެވެ. އެއީ ލެބޯޓްރީން ލީކުވި ވައިރަސްއެއް ނޫންކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 ވުހާންއިން ފެނުމުގެކުރިން އެސަރަހައްދުގައި އުޅެފައިވެދާނެކަމަށް އެމީހުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި އެވައިރަސް ޗައިނާއަށް އެތެރެވެފައިވަނީ ގަނޑުކޮށްގެން އެތެރެކުރި ކާނާގެ ބާވަތަކުން ނުވަތަ ޖަނަވާރު ވިއްކާ ތަނަކުންކަމަށް ޗައިނާއިން އަންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުންނެވެ.

މެޑިކަލް ރިކޯޑްސްތައް ހާމަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޕޯކްސްމަން ވަނީ ވަކި އެއްޗެއް ސީދާ ވިދާޅުވުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ. ނަމަވެސް ވައިރަސް އަކީ ލެބޯޓްރީން ލީކުވި ވައިރަސްއެއް ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ދޮގެއްކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސްޕޯކްސްމަން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މަރޗް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ވުހާންގެ ލެބޯޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނަށް ރިއާޔަތްކުރައްވާ އެލެބޯޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ މީހަކުވެސް އަދި ކިޔަވަމުންދިޔަ ކުއްޖަކުވެސް ވައިރަސް އަށް ކޮންޓެކްޓް ވެފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އަކީ ޗައިނާގެ ލެބޯޓްރީއަކުން ލީކުވި ވައިރަސްއެއް ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ކޮންސްޕިރަސީ ތިއޮރީއެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ފައުޗީ ގަބޫލުކުރައްވަނީ ވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ އިންސާނުންނާ ހަމައަށް އައިސްފައިވަނީ ޖަނަވާރުންގެ ފަރާތުންނެވެ. އަދި ލެބޯޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރި މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާނަމަ އެމީހުންނާ ހަމައަށް ވައިރަސް އައިސްފައިވާނީ ވުހާންގެ އާބާދީގެ ތެރެއިންކަމަށް ފައުޗީ ގަބޫލުކުރައްވައެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު ދެނެގަތުމުގެ ތަހުގީގުގެ ފޭސް ދޭއްގެ މަސަައްކަތް ފެށުމަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނެފައިވަނީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އިސްވެރިން ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި މިކަމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ހިޔަނި އެޅިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް