ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 19:04
ރައީސް ނަޝީދު ގެކޮޅު ކައިރީ އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރައީސް ނަޝީދު ގެކޮޅު ކައިރީ އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ
މަޖިލީހަށް ވަކި ވަކި ސިފައިން ހާޒިރެއް ނުކުރެވޭނެ، ޖަވާބުދާރީވާނީ މުއައްސަސާއިން: އެމްއެންޑީއެފް
 
އޭގެ ސަބަބުން ސިފައިންގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ
 
ކޮމިޓީގެ އިންކުއަރީއަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ
 
އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސިފައިންގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ނޫން އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް އަދި އެހެން އިދާރާތަކަށް ވެސް ވަކި ވަކި ސިފައިން ހާޒިރުކޮށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަކީ ޗެއިން އޮފް ކޮމާންޑްއާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށާއި ޖަވާބުދާރީ ވާނީ މުއައްސަސާގެ ފަރާތުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ (241) ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ އިންކުއަރީއާ ގުޅޭގޮތުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ އިންކުއަރީ އަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށެވެ. މި އިންކުއަރީ އަށް ވަކި ވަކި ސިފައިންނަށާއި ފުލުހުންނަށް ވެސް މައުލޫމާތު ދެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ ކޮމިޓީގެ އިންކުއަރީއަށް ވަކި ވަކި ފަރުދުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ހޯދޭ ގޮތަށް ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު އޮތް ނަމަވެސް އެކަމަކީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ޗެއިން އޮފް ކޮމާންޑްއާ މުޅިން ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ސިފައިންގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ސިފައިންގެ މައްސޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ލިބޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސިފައިންގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ނޫން އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދިފައިންނަކީ 24 ގަޑި އިރުގެ ހިދުމަތެއްދޭ ބަޔަކަށް ވާއިރު އެފަދަ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ކޮމާންޑަރެއްގެ ހުއްދަ ނެތި ބަޔަކާ ހިއްސާކުރުމަކީ ވެސް މަނާކަމެއް ކަމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ސިފައިންގެ މައްސޫލިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ލިބޭ މައުލޫމާތުތަކާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވަން ޖެހޭނީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ކަމަށާއި، އެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު އަދާކުރާ މައްސޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނީ އެ އުސޫލު ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ޝަރުއީ ކޯޓެއްގެ އެއްވެސް ހުކުމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ އިންކުއަރީއަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތާއި، ޚާއްސަކޮށް އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު މީޑިއާއަކަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާތީ 241 ކޮމިޓީން އަންނަނީ އެ މައްސަލަ ބަލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
75%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި