ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 01:35
ޗައިނާގެ ކުޑަކުދިންތަކެއް
ޗައިނާގެ ކުޑަކުދިންތަކެއް
ރޮއިޓަރސް
ޗައިނާގައި ތިން ކުދިން ހޯދުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން
ތިން ދަރިން ހޯދުމުގެ ހުއްދަ ދިނަސް ޗައިނާގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އެގޮތް ބޭނުމެއްނުވޭ
 
ޚަރަދުތައް ބޮޑުކަމާހުރެ، ގިނަ ދަރިން ހޯދާކަށް މީހުން ބޭނުމެއް ނުވޭ
 
އެންމެ ގިނަވެގެން ހޯދޭނީ 2 ދަރިން ކަމަށް ކަނޑައެޅީ 2016 ވަނަ އަހަރު

ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކަށްވެސް 3 ދަރިން ހޯދުމުގެ ހުއްދަ ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދީފިއެވެ. މީގެ ކުރިން ޗައިނާގެ ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކަށްވެސް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ގިނަވެގެން 2 ހޯދުމަށެވެ. މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައި މިވަނީ، އުފަންވާ ރޭޓް މާބޮޑަށް ދަށަށްދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހާމަކުރެއެވެ.

ޗައިނާގެ އާބާދީ ކޮންޓްރޯލްނުވާ ވަރަށް މައްޗަށް ދާންފެށުމުން، އޭރު ކަނޑައެޅި ސިޔާސަތު ބުނާގޮތުން، ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކަށްވެސް ހޯދޭނީ އެންމެ ދަރިއެކެވެ. އެސިޔާސަތު ބަދަލުކޮށް، 2 ދަރިން ހޯދޭގޮތަށް ބަދަލު ގެނައީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ ޒުވާނުންގެ އާބާދީ މަދުވެ އެގައުމުގެ އިގްތިޞާދަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭތީއެވެ. ނަމަވެސް ކުދިން ހޯދާ އެކުދިންގެ ކިޔެވުމާއި، ސިއްހީ ކަންކަމާއި، އަދި މިނޫންވެސް ކަންކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ބޮޑުކަމުން ގިނަ މީހުން ދެ ކުދިން ހޯދަންވެސް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.

އެހެން އެކަން އޮއްވާ ތިން ކުދިން ހޯދުމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުން ދިނުމާއެކު، ކުދިން ބޮޑެތި ކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ހޭދަތަކުގެ ވާހަކަތަކާއެކު އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އަނެއްކާވެސް ވަނީ ފާޅުކުރަން ފަށާފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ޗައިނާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ސިޔާސަތަށް ބަދަލު ގެނައުމާއެކު ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ޗައިނާގެ އާބާދީ އަށް އަންނާނެ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ، މުސްކުޅިވަމުން އަންނަ އާބާދީއަށް އެހީތެރިކަން ދޭނެ ގޮތްތަކެއް އެކުލަވާލާނެކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލު ގެންނާނެކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ތައުލީމަށް މިހާރު ހޭދަކުރަންޖެހޭ އަދަދު ދަށްކުރުމާއި، ޓެކްސް އާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހުރި ދަތިތައް ހަައްލުކުރުމާއި، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެނުންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތެއް ހޯދުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

2020 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގައި އަލަށް ކުދިން އުފަންވާ ރޭޓް ހުރީ ކޮންމެ އަންހެނަކަށް 1.3 ކުޑަކުދިންނެވެ.

ޗައިނާގެ ސޯސިއޮލޮޖިސްޓެއް ކަމުގައިވާ ޔީފެއި ރޮއިޓަރސް އާ ވާހަކަދައްކަމުން ބުނެފައިވަނީ މީހުން ކުދިން ނުހޯދާ ތިބެނީ ދެ ކުދިން އެކަނި ހޯދަން ޖެހިގެން ނޫންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުދިން ބެލުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުންނާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމާއި، ކާބޯތަކެއްޗާއި، މިފަދަ ކަންކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަތައް އަތްނުފޯރާ ހިސާބުގައި ހުރުމުން ކަމަށެވެ.

ތިން ކުދިން ހޯދުމަށް ތައްޔާރުތޯ ބެލުމަށް، ޒިންހުއާއިން ނެގި ޕޯލެއްގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުގައި، ޕޯލުގައި ޖަވާބުދިން 31،000 މީހުންގެ ތެރެއިން 29،000 މީހުން ބުނެފައިވަނީ ތިން ކުދިން ހޯދުމަށް ދުވަހަކުވެސް ނުވިސްނާނެ ކަމަށެވެ.

އުމުުރުން 30 އަހަރުގެ ޒެންގ ޒީނިޔުގެ މިހާރު އެއް ކުއްޖަކު ހުރެއެވެ. ސިޔާސަތަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ޒީނިޔު ބުނީ ކުދިން ބޮޑެތި ކުރުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާތަކެއް ނަގަނީ އަންހެނުން ކަމަށެވެ. އަދި އަންހެނުންނަށް އެކަން ކުރުމުގެ މާބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިން ނުލިބޭ ކަމަށް ޒީނިޔު ބުންޏެވެ.

ފިރިހެނުންނަށް މިކަމުގައި ބޮޑަށް އެހީތެރިކަން ދެވޭނަމަ އަދި އާއިލާތަކުންވެސް އަންހެނުންނަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެހީތެރިކަަން ދޭނަމަ ގިނަ އަންހެނުން ބޭނުންވާނެ ދެ ވަނަ ކުއްޖަކުވެސް ހޯދަން. އެއީ އެކުދިންގެ އެއް ބަނޑު އެއްބަފާ ކުދިން ތިބުމަކީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ބޮޑު މަންޒަރަށް ވިސްނާނަމަ އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން ދެ ވަނަ ކުއްޖެއް. ތިން ވަނަ ކުއްޖެއް އަދި އަމުދުން ބޭނުމެއް ނޫން.
ޒެންގ ޒީނިޔު

އެއް ކުއްޖަކު ބަލަމުން އަންނަ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ގެން ޔުއަންގ ބުނީ މިހާރު ޒުވާނުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ޖެހެނީ ގެ ގަންނަން ކަމަށެވެ. އެއާއެކު ދަރިއެއް ލިބުމަށްފަހު އެކުދިންގެ ކިޔެވުމާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ބޮޑު ކަމުން އެ ޕްރެޝަރު ނަގަން ބޭނުންނުވާކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ހޮންގ ކޮންގ ގައި ޕްރޮފެސަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޖޭން ޕީއަރް ބުނީ، ތިން ކުދިން ހޯދާ ދެމަފިރިންނަށް ޚާއްސަ އެލަވަންސެއް ފަދަ އެއްޗެއް ސަރުކާރުން ނުދޭހާ ހިނދަކު އެކަން ވުމަކީ ނާދިރު ކަމެއްކަމަށެވެ.

ދަތުރުފަތުރާއި ކިޔެވުމާއި މިފަދަ ކަންކަަމަށް، ތިން ކުދިން ތިބޭ ދެމަފިރިންނަށް ކޮންމެސް ކަހަލަ ލުއިތަކެއް ނުދޭހާ ހިނދަކު، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ގިނަ މީހުން އިތުރު ކުދިން ހޯދާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ.
ޖޭން ޕީއަރް

ކޮމަރޒް ބޭނުންކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސީނިއަރ އެކޮނޮމިސްޓެއް ކަމުގައިވާ ހާއޮ ޒުއާގެ ވާހަކަވެސް ހުރީ ހަމަ މިފަދަ ގޮތަކަށެވެ. މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ، ދެކުދިން ހޯދުމުގެ ސިޔާސަތަކީވެސް ކިހާ ކާމިޔާބު ސިޔާސަތެއްތޯ ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ހާއޮ ބުންޏެވެ.

މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ ސިޔާސަތަކީ ކާމިޔާބު ސިޔާސަތަކަށް ވާންޖެހޭ. ކާކު ބޭނުންވާނީ ތިން ކުދިން ހޯދަން؟ ދެކުދިން ހޯދައިގެންވެސް މިއުޅެނީ ކަންކަން ނުކުރެވިގެން. މިތާނގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް މިހުރީ އަތްނުފޯރާ ހިސާބުގައި.
ހާއޮ ޒުއާ

އަނެއް ބަޔަކު ދެކޭގޮތުގައި އާބާދީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ގިނަ ދަރިން ހޯދުމުގެ ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް އަސްލު މައްސަަލަތައް ހުރީއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ދަރިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުކަމާއި، ދަރިން ތިބޭ އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ ބޮޑެތި ތަފާތުކުރުންތަކެވެ. މިކަންކަމަށް ހައްލު ނާންނަނީސް އާބާދީ އިތުރުވެގެން ނުދާނެކަމަށް އެމީހުން ދެކެއެވެ.

އަދި ރަށްފުށުގެ ހިސާބުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ތިން ކުދިން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށް ކަމަށްވެސް އެމީހުން ދެކެއެވެ.

ސިޔާސަތަށް ބަދަލު ގެންނަން މާލަސްވެއްޖެ:

ކޮންމެ ދިހަ އަހަރަކުން އެއް އަހަރު ޗައިނާގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ބޯހިމެނުމަށް ބަލާއިރު 1950 ގެ ފަހުން ޗައިނާގެ އާބާދީ އެންމެ ލަހުން ކުރިއަރާފައިވަނީ ފާއިތުވި ދިހަ އަހަރުއެވެ. އަނެއްކޮޅުން، ބޮޑު އާބާދީއެއް މުސްކުޅި ވަމުން އައުމާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް އިންތިހާއަށް މަތިވަމުން އަންނައިރު، އާބާދީ އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ފެށީ މާލަހުން ކަމަށް އެކަމަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އިކޮނޮމިސްޓެއް ކަމުގައިވާ ޝުއަންގ ޑިން ވިދާޅުވީ މި ސިޔާސަތަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނީ މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދުވަހަކު އެކަން ނުވުމަށްވުރެ، ލަހުން ނަމަވެސް މި ސިޔާސަތަށް ބަދަލު އައުމަކީ ރަނގަޅެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުވެސް ތިން ވަނަ ކުއްޖަކު ހޯދައިގެން، ޗައިނާގައި 20،440 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން އެނގެން އެބަހުއްޓެވެ.

ޗައިނާއިން ބުނެފައިވަނީ ރިޓަޔަރ ކުރެވޭ އުމުރަށްވެސް ބަދަލު ގެންނާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ ތަފްސީލެއް ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

ޗައިނާގެ އާބާދީ ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓައިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި، އެއް ކުއްޖަކު ހޯދުމުގެ ސިޔާސަތު ގެންގުޅެން ފެށީ 1979 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އާބާދީ ކޮންޓްރޯލް ކުުރުމުގައި ޗައިނާއިން ކާމިޔާބީ ތަކެއް ހާސިލްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވީ ފިރިހެން ކުދިންނެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ އާބާދީގައި ބޮޑެތި ފަރަގުތަކެއް އައެވެ.

ތިން ކުދިން ހޯދުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއެކު މުއްސަނދިންނަށް އިތުރު ކުދިން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެން ގޮސްފިކަަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް