ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2021 | ހޯމަ 21:29
ހިސާން ހުސައިން، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ހިސާން ހުސައިން، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު
މުސްލިމަކު ކާފަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅަނީ
 
މީހަކު އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރުމަކީ ކުށެއް
 
އަނިޔާވެރިކަމަށް ގޮވާލައި އެކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ބައިވެރިވުމަކީވެސް ކުށެއް
 
ކުލައަށް ބަލައިގެން ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދިނުމާއި އެފަދަ ކަމެއް ރޭވުމަކީ ކުށެއް

އާންމު ތަނެއްގައި މުސްލިމަކު ކާފަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތުޅާދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިން ހުށަހެޅުއްވި މި އިސްލާހަކީ، ނަފްރަތުގެ އަމަލުތަކަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ އިސްލާހުތަކެވެ.

ހިސާން ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ވަނީ އާންމު ތަނެއްގައި މީހަކު އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ނުވަތަ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު މީހެއްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރުމާއި، މީހަކާމެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމާއި، މުސްލިމަކު ކާފަރެއްގެ ގޮތުގައި ތުހުމަތު ކުރުން އެއީ ކުށެއް ކަމަށެވެ. މިއީ ޖުނަޙްގެ އެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކަމަށް އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ދެވޭ އެއްމެ ބޮޑު އަދަބެއް ކަމަށް ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ 1 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

މިފަދަ އަމަލެއް ހިންގުމާއެކު، އަނިޔާވެރިކަމަށް ގޮވާލާ އެކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި، ބައިވެރިވުމަކީވެސް ކުށެއް ކަމަށާއި، މީހެއްގެ ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ބަލައި ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދިނުމާ، ބައިވެރިވުމާ، ރޭވުމަކީވެސް ކުށެއް ކަމަށް އިސްލާހުގައި ވެއެވެ. މިފަދަ އަމަލުތަކަކީ ޖިނާއަތުގެ 4 އަދި 5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކަމަށް ވެއެވެ. މިފަދަ މައްސަލައެއް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ ދެ އަހަރާއި ހަތަރު އަހަރާ ދެމެދުގެ ހުކުމެއް އަންނާނެއެވެ.

Advertisement

މީހެއްގެ ނަސްލާއި، އުފަންވީ ގައުމާއި، ކުލައަށް ބަލައިގެން ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދިނުމާއި އެފަދަ ކަމެއް ރޭވުމާއި، އެމީހަކަށް ތަފާތު ކުރުން ނުވަތަ އެމީހަކާމެދު ތަފާތުކުރުމަށް ގޮވާލުމަކީވެސް ކުށެކެވެ. މިފަދަ އަމަލެއް ހިންގުމުގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އެ ކުށަކީ، ޖިނާއަތުގެ އެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކަމަށް އިސްލާހުގައި ވެއެވެ. އެ މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ނޫނީ އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކުރެވޭނެއެވެ.

މިފަދަ އަމަލެއް ހިންގީ ކިޑްނެޕްކޮށްގެން ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދީގެން ނޫނީ މަރުގެ އިންޒާރު ދީގެން ކަމުގައިވާނަމަ އެއީ 2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. އެފަދަ މައްސަލައެއް ސާބިތު ވެއްޖެ ނަމަ 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލެވޭނެއެވެ.

އެނޫން ހާލަތްތަކުގައި މިބާވަތުގެ ކުށަކީ ޖިނާއަތުގެ 4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކަމަށް އިސްލާހުގައިވެއެވެ.

ހޯމަދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އިއްވާފައިވަނީ މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
67%
33%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
1 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 22:51
ބަލަ
އިސްލާމްދީނާ ބީރައްޓެހި ވާހަކަދެއްކުމަކީވެސް ކުށެއްކަމުގައި ތިޔާއެކު ކަނޑައަޅިންޖެހޭ.. އަދި އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބިކޮށް ހައްޤަށް ބަސްބުނެ ސުންނަތަށް އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށިމީހުނޭ ބުނުމަކީވެސް ޤާނޫނުން ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅންޖެހޭނެ
ގުޅުންހުރި
އޭސީސީއަށް ޕޯޓަލް އެކްސެސް ދީފައިވާކަމަށް ދެންނެވުނީ އޮޅުމަކުން، އެކްސެސް ދެވޭނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު: ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު
ނިރުބަވެރިކަމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރު ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް
ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރާތަކުން ދިން ޚިޔާލުތަކަށް ބިނާކޮށް ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމަނީ
މެދަފުށީގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ތިން ފަހަރު އިއުލާންކުރި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވޭ: ޑރ.މައުސޫމް
ރާއްޖެއާއި ސައޫދީގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް މެންބަރު ސަލީމް އިންތިހާބުކޮށްފި
މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ޕީޖީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ވޯޓު ސަލީމް ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި
މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސްކަމަށް އެމްޑީޕީން ސައްލެ، ރޮޒޭ އަދި ޖާބިރު: ޕީޖީ ގްރޫޕުން ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގަނީ