ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2021 | ހޯމަ 17:21
ހޯމަ ދުވަހު އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ
ހޯމަ ދުވަހު އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ކުއްލި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ނިމުން
ދިއްފުށްޓަށް އުދަ އަރަމުންދާތީ ހުށަހެޅި ކުއްްލި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ނިމިއްޖެ
 
މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް
 
މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައުން މުހިއްމު

ދިއްފުށްޓަށް އުދަ އަރަމުންދާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްްލި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ނިމިއްޖެއެވެ.

މި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރެއްވި މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. އުދަ އަރައިގެން ރައްޔިތުންނަށް މާލީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ އޭރުން ކަމަށާއި، އުމުރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށް ގެއަށް ހޯދާ ސާމާނު ކުޑަ ހިނދު ކޮޅެއްގެތެރޭގައި ނެތިގެން ދިޔުމަކީ ފޫބެއްދޭ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކަކީ ހަމައެކަނި ބަހުސަކުން ނިންމާލުމުގެ ބަދަލުގައި އަމަލީ ސިފަ ގެނައުން މުހިއްމު މައްސަލަ ތަކެއްގެ ގޮތުގައި މެމްބަރުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓުގައިވެސް، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް، އެކަމަށް އަމަލީ ސިފައެއް ނާންނަކަން މެމްބަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމެވެ. މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް 22 މެމްބަރުން ވޯޓުދެއްވިއެވެ. އަދި ބަލައިގަތުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް 11 މެމްބަރުން ވޯޓުދެއްވިއިރު، ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 7 މެމްބަރަކު ތިއްބެވިއެވެ. ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ 32 މެމްބަރުންނެވެ.

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައިގައިވަނީ، މި ފަހަކަށް އައިސް ކ. ދިއްފުށްޓަށް އުދައަރަމުން ދާތީ، ދިއްފުށީގެ ރައްޔިތުން ތަހައްމަލު ކުރަމުން އަންނަ ހާސްކަމާއި ކަންބޮޑުވުމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، ދިއްފުށްޓަކީ މޫސުމީގޮތުން އަބަދުވެސް އުދަ އަރަމުން އަންނަ ރަށެއް ކަމަށާއި، 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީގައި ދިއްފުށްޓަށް އެރި ލޮނުގަނޑު ފައިބައިގެން ދިޔަ ފަހުން، ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ފަސްގަނޑު ތިރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އުދަ އެރުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މެމްބަރު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ 5 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ދިއްފުށްޓާއި ކުޑަ ވިލިގިއްޔާ ދޭތެރޭގައި ފަޅުތަކެއް ހިއްކައިގެން އިތުރުރަށްތަކެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފަހުން އުދައެރުން އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 3 ހަފްތާގައި ދިއްފުއްޓަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި އުދަ އަރަމުން ދާތީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތް ބިރުވެރިކަމާއި ހާސް ކަމަށް މިހާރުން މިހާރަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށް ކުއްލި މައްސަލާގައި އެދިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް