ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2021 | ހޯމަ 11:59
އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު - ސެކިއުރިޓީ ދިނުމުގެ ނަމުގައި އެމަނިކުފާނަށް ފާރަލުމުގައި މިހުރިހާ ދުވަސް ހޭދަކުރެއްވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެއްވި
މިހާރު ނޫހުގެ ރިޕޯޓް މައްސަލަ
"މިހާރު" ނޫހުގެ ރިޕޯޓަކީ އެތެރެއިން ގުޅިގެން ހިންގި ބޮޑު ޕްރޮޕެގެންޑާއެއް - އިންތި
 
މިއި ފިލާ ތިބެ އަމިއްލަ ގޭގެ ފޮށިފެޅުން
 
ސަލާމަތީ މިފަދަ މައުލޫމާތު ހާމަކުރި ބަޔަކު ހޯދަންޖެހޭ
 
މިއީ ހާމަ ކުރެވިގެންވާނެ މައުލޫމާތުތަކެއް ނޫން

ރައީސް ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ އެތެެރެއިން ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ ޕްރޮޕެގެންޑާއެއް ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާނެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"މިހާރު" ނޫހުގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަނު ތިބުމުން މެމްބަރުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ. އެ ނޫހުގައި “ކެނެރީގޭގައި ސެކިއުރިޓީ ނުދެވޭނެ ކަމާއި ނުރައްކާ އޮތް ކަން ނަޝީދަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން އެންގި!” މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓުގައި މައުލޫމާތު ހިމަނާފައި ވަނީ ނަން ހާމަކުރަން ނޭދޭ މަސްދަރަކާ ހަވާލާދީއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހިމާޔަތާ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތެރޭގައި ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ހާމަ ކުރި މައްސަލަ އަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުންވަނީ، ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި މިފަދަ މައުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމަކީ ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރައީސް ނަޝީދަކީ، ނުރައްކާ އޮންނަ ބޭފުޅަކަށް ވެފައި އެމަނިކުފާނުގެ ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅޭ މިފަދަ މައުލޫމާތު ހާމަވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، މިކަން ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް އެދޭ ކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް މާފަންނު އުތުރުދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވިއެވެ. އިންތި ވިދާޅުވީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެއްޗެއް ނުބުނެ ތިބުމުން ދޭހަވަނީ އެކަމަށް އިއުތިރާފްވުން ކަމަށެވެ. މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، މިފަދަ މައުލޫމާތު މިގޮތަށް ހާމަވެގެންދާނަމަ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ނެތީ ކަމަށެވެ. މިއީ ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ ޕްރޮޕެގެންޑާއެއް ކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް ސެކިއުރިޓީ ދޭން ތިބި ފަރާތްތަކުން ފިލާ ތިބެ، އަމިއްލަ ގޭގެ ފޮށި ފަޅާފަދައިން ހިންގި ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަަމަށް އިންތި ސިފަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މިކަން ޕްރޮޕެގެންޑާއަކަށް ވެގެންދަނީ މައުލޫމާތުތައް ލީކު ކޮށްލަަން ނުޖެހޭ ބަޔަކު މި މައުލޫމާތު ލީކު ކުރުމުން، ނޫހުން އެމައުލުމާތުތައް ހާމަކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

މެއި 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ހާދިސާ ރާވާ ހިންގުމުގެ އަޑީގައި ތިބި މި މައުލޫމާތު ނޫހަށް ދިން ފަރާތުންކަމާމެދު މިހާރު ޝައްކު އުފެދޭ ކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ތަހުގީގު ހިންގަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް ސެކިއުރިޓީ ދިނުމުގެ ނަމުގައި އެމަނިކުފާނަށް ފާރަލުމުގައި މިހުރިހާ ދުވަސް ހޭދަކުރެއްވި ކަމަށް އިންތި ތުހުމަތު ކުރެއްވިއެވެ.

މިއީ މަސްދަރު ހާމަ ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
17%
0%
0%
67%
17%
0%
ކޮމެންޓް