ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2021 | ހޯމަ 10:42
އިބްރާހީމް ނަސީމް، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު - ކުއްލި މައްސަލައިގެ ބަހުސްވަނީ ފަސް ކުރައްވާފައި
އިބްރާހީމް ނަސީމް، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު - ކުއްލި މައްސަލައިގެ ބަހުސްވަނީ ފަސް ކުރައްވާފައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ކުއްލި މައްސަލަ
ދިއްފުއްޓަށް އުދަ އަރަމުންދާތީ ކުއްލި މައްސަލައެއް
 
މައްސަލަ ބަލައިގަތީ 22 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން
 
ސުނާމީއަށް ފަހު އުދަ އެރުން އިތުރު
 
މިހާރުން މިހާރަށް ހައްލު ލިބެން ޖެހޭ ކަމެއް

ދިއްފުށްޓަށް އުދަ އަރަމުންދާތީ ހުށަހެޅި ކުއްްލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފިއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމެވެ. މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް 22 މެމްބަރުން ވޯޓުދެއްވިއެވެ. އަދި ބަލައިގަތުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް 11 މެމްބަރުން ވޯޓުދެއްވިއިރު ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 7 މެމްބަރަކު ތިއްބެވިއެވެ. ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ 32 މެމްބަރުންނެވެ.

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައިގައިވަނީ، މި ފަހަކަށް އައިސް ކ. ދިއްފުށްޓަށް އުދައަރަމުން ދާތީ ދިއްފުށީގެ ރައްޔިތުން ތަހައްމަލް ކުރަމުން އަންނަ ހާސްކަމާއި ބިރުވެރި ކަަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، ދިއްފުށްޓަކީ މޫސުމީ ގޮތުން އަބަދުވެސް އުދަ އަރަމުން އަންނަ ރަށެއް ކަމަށާއި، 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ އާ ގުޅިގެން ދިއްފުށްޓަށް އެރި ލޮނުގަނޑު ފައިބައިގެން ދިޔަ ފަހުން، ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ފަސްގަނޑު ތިރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އުދަ އެރުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މެމްބަރު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ 5 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ދިއްފުށްޓާއި ކުޑަ ވިލިގިއްޔާ ދޭތެރޭގައި ފަޅުތަކެއް ހިއްކައިގެން އިތުރުރަށްތަކެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފަހުން އުދައެރުން އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 3 ހަފްތާގައި ދިއްފުއްޓަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި އުދަ އަރަމުން ދާތީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތް ބިރުވެރިކަމާއި ހާސް ކަމަށް މިހާރުން މިހާރަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށް ކުއްލި މައްސަލާގައިވެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަހުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރާ ނުގުޅިގެން އިތުރު 2 މިނެޓް ބެއްލެވުމަށްފަހު ރިޔާސަތުންވަނީ، އެ މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރެއްވުން ފަސް ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް