ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 12:55
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އާންމު ގޮތެއްގައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ބުނޭ
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އާންމު ގޮތެއްގައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ބުނޭ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ
ވައިބާރުވެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު
 
ވިލާގަނޑުގައި 50 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވޭ
 
އުތުރާއި މެދުރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 17 މޭލާއި 27 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ

ރާއްޖެއާއި ކައިރީގައި މިވަގުތު ކޮޅިގަނޑެއް އުފެދިފައި ނެތް ކަމަށާއި މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައަކީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު ގަދަވެގެން ކުރާ ވިއްސާރަ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އާންމު ގޮތެއްގައި ގަދަވާނެ ކަމަށާއި ރާޅުގެ އުސްމިން ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ 4 ފޫޓާއި 8 ފޫޓާ ދެމެދުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއެކު ގުގުރާނެ ކަމަށްވެސް ލަފާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އުތުރާއި މެދުރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް، ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުއުތުރުން ގަޑިއަކު 17 މޭލާއި 27 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 13 މޭލާއި 23 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެއެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 50 މޭލުގެ ބާރުމިނަށް ވައި ގަދަވުން އެކަށީގެެންވާކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ވެސް ވަނީ ވަނީ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރުގަދަވެ، ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ (ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދުރާއްޖޭގެ) ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަކޮށް، ވައިގަދަވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައިވާތީ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ވިއްސާރައިގައި، ވިލާގަނޑުގައި 50 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާތީ ޚާއްސަގޮތެއްގައި ފަޅުން ބޭރުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮޑިވެރިންނާއި، ކެޕްޓަނުން އޮޑިދޯނިފަހަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާލުވެ ތިބި މީހުން މިކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ވެސް އިލްތިމާސް ކުރާކަމަށެވެ. މިދިޔަ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ވެސް ފަޅުން ބޭރުގައި އަޅާފައިހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮޑިފަހަރު ކަހާލައިގެން ގޮސް ފަރުމައްޗަށް ލައްގާފައިވާތީވެ މިކަންކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ވެސް އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

Advertisement

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަތުރަށް ފުރުމުގެ ކުރިން އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމާއި އަދި އުޅަނދުގައި ލައިފްޖެކެޓާއި މުވާސަލާތީ ނިޒާމާއި ދިޔަހިއްކާ ޕަންޕު ފަދަ ތަކެތި ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ޗެކް ކުރުމާއި، ޚާއްސަކޮށް ކުދި އުޅަނދުފަހަރުގައި ރޭގަނޑު، އަދި ވިއްސާރައިރު ދަތުރު ނުކުރުމަށް ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމަށެވެ. އަދި މުދާ ބަރުކުރުމުގައި ގަވައިދުތަކަށް އަމަލުކުރުމާއި ރަނގަޅަށް އައްސާފައި ބެހެއްޓުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ.

ފަޅުތެރެއާއި ފަޅުން ބޭރުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮޑިވެރިންނާއި ކެޕްޓަނުން އޮޑިދޯނިފަހަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ދިޔަ ހިއްކުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ވެސް އިލްތިމާސް ކުރެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރާ މީހުން އެއްވެސް ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ، ލަސްނުކޮށް ކޯސްޓްގާޑުގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު 191 އަށް ގުޅަން އެދޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ)ން ވެެސް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެ އޮތޯރިޓީން ބުނީ ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދު ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި ވައިގަދަވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވެ، އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރ. މަޑުއްވަރިއަށް އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ތުލުސްދޫއަށް އުދައަރައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 5 ގެއަކަށް ލޮނުގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދިއްފުއްޓަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދައަރައި ސްކޫލް ފަދަ އިމާރާތްތަކާއި ވަރަށް ގިނަގެތަކަށް ލޮނުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މ. މަޑުއްވަރިއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރައިފައިވާ ކަމަށާއި މި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ކައުންސިލާއި ރަށު ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ވެލި ބަސްތާ ޖަހައި ފެން ޕަމްޕު ބޭނުންކޮށްގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް