ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2021 | ހުކުރު 11:44
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް، ސައުދީ އެހީގައި ބިނާ ކޮށްފައިވާ މިސްކިތެއް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް، ސައުދީ އެހީގައި ބިނާ ކޮށްފައިވާ މިސްކިތެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
މޭޔަރާއި ރައީސް ސާލިހު ބައްދަލުކުރެއްވުން
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ނަމާދުުކުރާ ފަންގިފިލާތައް ހުޅުވައިދިނުމަށް އެދުނިން - މުއިއްޒު
 
ވިލިމާލޭގައި ގޯތި އިމާރާތް ކުރެވޭ އުސްމިން ބަދަލުކުރަން އެދިވަޑައިގެންނެވި
 
ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި
 
ހުޅުމާލެ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ބަދަލުކުރުމަށްވެސް އެދިވަޑައިގެންނެވި

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ނަމާދުކުރާ ފަންގިފިލާތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހުޅުވައިދިނުމަށް ރައީސްގެ އަރިހުން މާލޭގެ މޭޔަރު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

މާލޭގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، ސިޓީ ކައުސިލުން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއެކު މާލޭގެ މޭޔަރ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބުރާސްފަތިދުވަހު ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތަފްސީލް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ، ކިންގް ސާލްމާން މިސްކިތް ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވުނު ނަމަވެސް ވަގުތީ ގޮތުން ނަމާދުުކުރާ ފަންގިިިފިލާތައް ހުޅުވައިދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސައުދީ އެމްބަސީއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށްވެސް މުއިއްޒު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުވުމަށް ތާރީޚުތަކެއް ކަނޑައެޅުނު ނަމަވެސް ކޮވިޑުގެ މިހާލަތުގައި ސައުދީ ވަފްދަށް ނާދެވުމުގެ ސަބަބުން އެކަން ވަނީ ކެންސަލް ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ބައެއް އެހެން ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ވިލިމާލޭގައި ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރެވޭ އުސްމިން 10 ބުރިއަށް ބަދަލުކޮށް ވިލިމާލެ ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭންކްތަކުން ލޯނު ހޯދުމުގައި ލުއިފަސޭހަތަކެއް ހޯދައި ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކާއި ބަޖެޓު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރުމަށްވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. އެކަމުގައި ރައީސްގެ ވިސްނުންފުޅުވެސް އެއްގޮތް ކަަމަށާއި، އެކަން ވަރަށް އަވަހަށް ވެގެންދާނެކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ރައީސް ދެއްވި ކަަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލަށް ގެނައި އާ ބަދަލުތައްވެސް ރައީސާ ހިއްސާ ކުރެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީތަކުން އެއްބާރުލުން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި، ޖާގަައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެެވެ.

މޭޔަރ ވިދާޅުވީ، ރައީސާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަކީ ވަރަށް އުންމީދީ މަޝްވަރާތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް