ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2021 | ބުދަ 08:36
ޑރ ނަޒްލާ މުސްތަފާ - ކުއްލިއަކަށް ޑެތް ރޭޓް ދަށަކަށް ނުދާނެ، އެކަމަށް ވަގުތު ނަގާނެ
ޑރ ނަޒްލާ މުސްތަފާ - ކުއްލިއަކަށް ޑެތް ރޭޓް ދަށަކަށް ނުދާނެ، އެކަމަށް ވަގުތު ނަގާނެ
ރައީސް އޮފީސް
ކޮވިޑް ހާލަތު
ކޭސްތައް މިގޮތަށް އިތުރުވަމުންދާނަމަ މީހުން މަރުވާ ނިސްބަތް މަތިވާނެ - ޑރ ނަޒްލާ
 
ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކަކާއެކު ކޭސްތައް ދަށް ކުރެވިދާނެ
 
ކޭސްތައް މިގޮތަށް އިތުރުވާނަމަ ޑެތް ރޭޓް މަތިވެގެންދާނެ
 
ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން މަދުވުމުން ފަރުވާ ދިނުމުގައި ދަތިތައް އެބަހުރި
 
އެންމެ ޕީކްގައި ދުވާލަކަށް 7000 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވޭ

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މިގޮތަށް އިތުރުވަމުންދާނަމަ މީހުން މަރުވާ ނިސްބަތް މަތި ވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދު ކުރުމާ ގުޅިގެން ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ޑެތް ރޭޓް މިހާރު އުޅެނީ 0.3 ގައި ކަމަށެވެ. މި އަދަދު އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށާއި، ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށް ކުރެވެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މާބޮޑު ފިޔަވަޅުތަކެއް ނާޅައި މި ވަގުތު ދޫކޮށްލައިގެން ތިބެފިނަމަ އެންމެ ޕީކްގައި ދުވާލަކު 7،000 މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެދާނެ ކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ ޕްރޮޖެކްޝަނުން ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވިދާޅުވީ، މިއީ ބަލީގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރުމަށް، މިދިޔަ މެއި މަހު ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ހައްދަވާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޝަނެއް ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ދެ ވަނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ޑރ. ޝީނާ ހެއްދެވި ޕްރޮޖެކްޝަނުން ދައްކާ ގޮތުގައި މާބޮޑު ރެސްޓްރިކްޝަންއެއް ނެތް ނަމަ އެންމެ ޕީކް ދުވަހު ގާތްގަނޑަކަށް 7،000 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވާނެ ކަމަށާއި، އެންމެ ކުޑަކޮށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ޕީކް ދަށްކުރެވޭނީ ދުވާލަކު 6،000 އަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ ކުރިން ނެގި ވަރުގެ މޮޑެރޭޓް ރެސްޓްރިކްޝަނެއް ނަމަ، އެންމެ ގޯސް ހާލަތުގައި ވެސް އެންމެ ޕީކްގައި ޕޮޒިޓިވް ވާނީ ދުވާލަކަށް 3،000 ކަމަށް، ޑރ. ޝީނާގެ ޕްރޮޖެކްޝަނާ ހަވާލާދެއްވައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ލޮކްޑައުންއަކަށް ނުގޮސް، އެކަމަކު ފިޔަވަޅުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރުކަށިކޮށްގެން ޕީކް ވެސް 1،500 އަށް ވުރެ ދަށުގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ޕްރޮޖެކްޝަނުން ދައްކާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމަކު ލޮކްޑައުނެއް ނުވަތަ ވަރަށް ވަރުގަދަ ރެސްޓްރިކްޝަނެއް ނަމަ އެންމެ ޕީކް އިރު ވެސް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކޭސްތައް 500 އާ ހަމަޔަށް ނުގޮސް ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް އޭރުގެ ޕްރޮޖެކްޝަނުން ދައްކާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން ކަމުން ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުން ކޭސް ތަކުގެ އަދަދު މަދު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ނަންބަރުތައް ދަށްވި ކަމުގައި ވިޔަސް ކޮވިޑްގައި މީހުން މަރުވާ ނިސްބަތް ކުއްލިއަކަށް ދަށް ނުވާނެ ކަމަށާއި، އަލަށް ބަލި ޖެހޭ މީހުން އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭނެތީ އޭގެ ތެރޭގައި ވެސް ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެދާނެ މީހުން ތިބޭނެތީ އެ އަދަދު ދަށްވާން ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ލޮކްޑައުން ފަދަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު އަވަހަށް ނަންބަރުތައް ދަށްކުރެވިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ދަށްކުރެވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިޓީގައި ނަރުހުންގެ އަދަދު މަދު ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ފަރުވާ ދިނުމުގައި އުނދަގޫތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އައިސީޔޫ ބެޑް އަދި އެބަހުރިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން 11 އެނދު ހުޅުމާލެ އައިސީޔޫގައި ހުރިއިރު، މިހާރު ބަލިމީހުން ތިބީ 5 އެނދުގައި ކަމަށެވެ. އެނދު ހުއްޓަސް ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން މަދުވުމުން ދިމާވާ ދަތިތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް