ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2021 | ހޯމަ 09:35
ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝެއިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲ
ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝެއިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲ
މަޖިލިސް
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ
ބޮމުގެ ހަމަލާއަށްފަހު ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ 14 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވޭ: މިނިސްޓަރ
ސީދާ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި 4 މީހަކުވެސް ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައި
ތަހުޤީޤާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް މަޖިލީހާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ
އެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވި

ބޮމުގެ ހަމަލާއަށްފަހު ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ 14 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝެއިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާގެ ތަހުޤީޤަށް ފުލުހުންގެ ތެރެއިން 450 އެއްހާ އޮފިސަރުން ޚާއްސަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިފައިވާއިރު، ސީދާ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި 4 މީހަކާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ ޙަމަލާތަކާއި ގުޅޭ 14 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއަށްފަހު އެމަނިކުފާނު އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ ޙާލުކޮޅު ރަނގަޅުކަމަށް ވިދާޅުވީ ކީއްވެތޯ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން ލަތީފް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އޭރު އެހެން ފާހަގަ ކުރެއްވީ ޑޮކްޓަރުންނާ ޙަވާލާދީ އާއިލާއިން ލިބެމުންދިޔަ މައުލޫމާތުތައް ކަމަށެވެ. އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާހަގަ ކުރައްވައި ނައިބްރައީސް އީވާ ވަނީ އެ ވާހަކައާ މެދު ހިތާމަ ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

އީވާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުން ދެއްވި ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އަޑުއައްސަވަން ޚުދު އެތަނުގައި ހުންނެވި ކަމަށާއި، ރައީސް ނަޝީދުގެ ޙާލުކޮޅު ރަނގަޅުކަމަށް އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ޑޮކްޓަރުން ވެސް އަދި އާއިލާ ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާނެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ދެންނެވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނަ ގެއްލޭފަދަ ޙަމަލާއެއް ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާކަމަށް ކަން މިނިސްޓަރ އޭގެ ރައްދުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާގެ ތަހުޤީޤާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް މަޖިލީހާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ގާތުން ބެއްލެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޚާއްސަ މަންދޫބަކު ވެސް އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދީފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، ކުރިޔަށްދާ ތަހުގީގާއި އެންމެހައި ކޯޓު މަރުހަލާތައް ގާތުން ބެއްލެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ މިސްޓަރ އައްބާސް ފާއިޒް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
- ކޮމެންޓް